Деловодна информация
00740
0202 22/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
00740-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 031901762
бул. Цар Борис III №136
София BG411 251 България
Красимир Аврамов +359 29559798
k.avramov@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/porachki-18

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/42


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/42
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда.
80510000      
Услуги

Настоящото възлагане на обществена поръчка е в изпълнение на договор № BG05SFOP001-2.006-0028- С01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
151795      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Специализирано обучение за служителите на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД) 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG344

В гр. София и гр. Стара Загора

Специализирано обучение за служителите на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД), включително и Регионалните лаборатории (РЛ)-Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Стара Загора, Хасково, Шумен и на Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда”(МООС) в четири тематични направления:1.1.Извършване на гама-спектрометричен анализ; 1.2. Газова хроматография; 1.3. Течна хроматография; 1.4. Специализирана статистика.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
88870      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор №BG05SFOP001-2.006-0028-С01/10.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“

II.2) Описание 1

Специализирано обучение за служителите на Дирекция “Информационно обслужване и технологии, международно сътрудничество и връзки с обществеността” (ИОТМСВО) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Гр. София

Специализирано обучение за служителите на Дирекция “Информационно обслужване и технологии, международно сътрудничество и връзки с обществеността” (ИОТМСВО) и Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда”(МООС), в четири тематични направления: 2.1. Програмиране с Java и Java EE технологии; 2.2 Работа със Системи за управление на бази данни (СУБД); 2.3. Повишаване на експертния капацитет на служители на ИАОС във връзка с отговорностите по прилагане на Закона за достъп до пространствени данни и Директива INSPIRE, в т.ч. трансформиране и хармонизиране на масивите от пространствени данни, създаване на услуги и работа с ГИС софтуер; 3.4 Ефективна комуникация с медиите и обществеността. Създаване и реализация на ПР кампании.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
53400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор №BG05SFOP001-2.006-0028-С01/10.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“

II.2) Описание 1

Специализирано обучение за служителите на Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда”. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Повишаването на професионалната компетентност на служителите от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)“ и подобряване качеството на тяхната работа е от съществено значение за дейността на Агенцията. Основната цел на проектното предложение е да се подобрят специализираните знания и умения на служителите чрез провеждане на специализирани обучения за придобиване на специфични умения. Проектът предвижда провеждане на 9 обучения за общо 133 служители от специализираната администрация на ИАОС, които ще преминат едно или повече обучения. Специализираните обучения, които ще се реализират чрез проекта, ще допринесат за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните ангажименти на служителите. Обученията са в областта на лабораторно-аналитичната дейност, информационните технологии, специализирана статистика, публичност и комуникации.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9525      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор №BG05SFOP001-2.006-0028-С01/10.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изисквания.

Тематично направление 2.2. Работа със Системи за управление на бази данни (СУБД)
Лекторът следва да притежава:
Минимална образователна степен магистър в област „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените.
Минимум 3 (три) години специализиран опит в разработването или участието в проекти в областта на управлението на бази данни и разработване на информационни системи.
Минимум една дейност свързана с провеждане на обучения за работа със Системи за управление на бази данни (СУБД).
Тематично направление 2.3. Повишаване на експертния капацитет на служители на ИАОС във връзка с отговорностите по прилагане на Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/02/ЕО (INSPIRE).
Лекторът следва да притежава:
Минимална образователна степен магистър в област „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените.
Минимум 3 (три) години специализиран опит в разработването и/или в прилагането на ГИС; и/или създаването на гео-бази данни и разработването на информационни системи/модули и услуги по спецификациите на Директива INSPIRE (за подтема 2.3.1 от Техническото задание по ОП2).
Минимум една дейност свързана с провеждане на обучения за прилагане на ГИС, за работа с геобази данни (за подтема 2.3.2 от Техническото задание по ОП2)
Тематично направление 2.4. Ефективна комуникация с медиите и обществеността. Създаване и реализация на ПР кампании
Лекторът следва да притежава:
Минимална образователна степен магистър в областите „Журналистика и медии“, „Реклама и публична комуникация“, „Връзки с обществеността“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените с минимум 3 години професионален опит.
Минимум 3 (три) години общ професионален опит по специалността.
2. Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В този раздел участникът следва да предостави следната информация:
Име, презиме и фамилия на лицето;
Данни за образованието и за придобития опит –степен на образованието, специалност, висше учебно заведение, място, години професионален опит, къде и кога е придобит и др. подробности за доказване на изискванията за професионална компетентност;
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
Минимални изисквания за техническите и професионални способности по обособена позиция №3.
1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или няколко от следните дейности:
обучения свързани за повишаване на квалификацията и уменията в областта на биологичното разнообразие, екосистемите и екосистемните услуги.
Продължава в Раздел VI. 3) Допълнителна информация
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Мин. изисквания за тех. и проф. способности по обособена позиция №1.
1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Заб.: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или няколко от следните дейности:
Обучения в сферата на:
Извършване на гама-спектрометричен анализ;
Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция;
Обучение по течна хроматография с масселективна детекция;
Специализирана статистика;
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
1. Участникът следва да предостави информация в част ІV Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП. В графа „Описание“ участникът следва да представи подробна информация за дейностите с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
2. Лектори, провеждащи обучение по ОП 1:
Тематично направление (ТН) 1.1. Извършване на гама-спектрометричен анализ
Лекторът следва да е преминал обучение:
при производителя на гама-спектрометричните системи с полупроводников германиев детектор – Mirion technologies (Canberra) или при упълномощени от производителя лица.
по софтуерен пакет GENIE-2000 и калибрационен софтуер ISOCS/LABSOCS.
ТН 1.2. Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция.
Лекторът следва да притежава:
Мин. образователна степен магистър в една от следните области и професионални направления, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.:
област „Природни науки, математика и информатика“, в професионално направление „Химически науки“
или еквив. образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Мин. 2 (две) години спец. опит в прилагането и/или оптимизирането на масспектрометрични методи за анализ на органични замърсители във води или подобни матрици с метода газова хроматография.
ТН 1.3. Обучение по течна хроматография с масселективна детекция.
Лекторът следва да притежава:
Минимална образователна степен магистър в една от следните области и професионални направления, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., в област „Природни науки, математика и информатика“:
професионално направление „Химически науки“
или еквив.образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Мин. 2 (две) години специализиран опит в прилагането и/или оптимизирането на масспектрометрични методи за анализ на органични замърсители във води или подобни матрици с метода течна хроматография.
ТН 1.4. Специализирана статистика.
За I модул
Лекторът следва да притежава:
Мин. образователна степен магистър в една от следните области и професионални направления, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., в област „Природни науки, математика и информатика“, в професионално направление „Химически науки“
или еквив. образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Мин. 3 (три) години специализиран опит в прилагането и/или обучението на статистика и метрология в химията.
За II модул продължава по-долу


Лекторът следва да притежава:
Мин. образователна-квалификационна степен „магистър“ в една от следните области и професионални направления, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.,:
област „Природни науки, математика и информатика“, в някое от следните професионални направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“; „Науки за земята“ - специалност „География“;
област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, по професионално направление „Горско стопанство“;
или еквив. образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Сертификат или еквивалентен документ за работа със статистически софтуер;
Спец. Проф. опит – да е участвал в изпълнението на минимум една дейност, свързана с прилагане на статистически методи за биологични видове и/или в обучението по биостатистика.
2. Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В този раздел участникът следва да предостави следната информация:
Име, презиме и фамилия на лицето;
Данни за образованието и за придобития опит –степен на образованието, специалност, висше учебно заведение, място, години професионален опит, къде и кога е придобит и др. подробности за доказване на изискванията за професионална компетентност;
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
Минимални изисквания за техническите и професионални способности по обособена позиция №2.
1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира обучения в сферата на информационните технологии /програмиране, работа със СУБД, прилагане на директивата INSPIRE/:
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
1. Участникът следва да предостави информация в част ІV Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП. В графа „Описание“ участникът следва да представи подробна информация за дейностите с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
2. Лектори, провеждащи обучение по Обособена позиция 2:
Тематично направление 2.1. Програмиране с Java и Java EE технологии.
Лекторът следва да притежава:
Минимална образователна степен магистър в област „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените.
Минимум 3 (три) години специализиран опит в разработване на информационни системи и/или в прилагането на Java-технологиите.
Минимум една дейност свързана с провеждане на обучения по Програмиране с Java и Java EE технологии.
Тематично направление 2.2. Работа със Системи за управление на бази данни (СУБД)
Продължава в III. 1.2)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранцията за изпълнение е 5 (пет) на сто от стойността на договора. Условията за гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор към документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/02/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/02/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ИАОС, находяща се на бул. Цар Борис №136

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
1. Участникът следва да предостави информация в част ІV Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП. В графа „Описание“ участникът следва да представи подробна информация за дейностите с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
2. Лектори, провеждащи обучение по Обособена позиция 3:
Минимална образователна степен доктор в областите „Природни науки, математика и информатика” или „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените.
Лекторът/ите следва да има/т опит в проучване/определяне/картиране на екосистеми и/или екосистемни услуги, покриващ един или няколко от 9-те типа екосистеми. Предложеният екип е от толкова на брой лектори, така че кумулативно да покрива компетентност за обучение по всички 9 типа екосистеми.
Възложителя не ограничава участника относно броя на лекторите, които следва да предложи. Участниците следва да предложат толкова на брой лектори, така че в зависимост от тяхната квалификация и опит да могат да извършат обучение за всичките 9 типа екосистеми.
Участник, които не предложи лектори, покриващи всички 9 типа екосистеми, ще бъде отстраняван от участие в обществената поръчка.
2. Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В този раздел участникът следва да предостави следната информация:
Име, презиме и фамилия на лицето;
Данни за образованието и за придобития опит –степен на образованието, специалност, висше учебно заведение, място, години професионален опит, къде и кога е придобит и др. подробности за доказване на изискванията за професионална компетентност;
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:
• участници-свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;
• участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
• участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
• участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
• участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.
3. Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Продължава в VI. 4.3)

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
Продължение от по-горе: Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва