Версия за печат

00740-2019-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 002 от дата 22.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 031901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III №136, За: Красимир Аврамов, България 251, София, Тел.: 02 9559798, E-mail: k.avramov@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/porachki-18.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/42.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)”, финансиран съгласно Договор №BG05SFOP001-2.006-0028-С01/10.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Специализирано обучение за служителите на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД), включително и Регионалните лаборатории (РЛ) - Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Стара Загора, Хасково, Шумен и на Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда” (МООС)“; Обособена позиция 2: Специализирано обучение за служителите на дирекция „Информационно обслужване и технологии, международно сътрудничество и връзки с обществеността“ и дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда”; Обособена позиция 3: Специализирано обучение за служителите на Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на процедурата е „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)” и включва провеждане на обучения, както следва: По Обособена позиция 1: Специализирано обучение за служителите на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД), включително и Регионалните лаборатории (РЛ)-Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Стара Загора, Хасково, Шумен и на Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда”(МООС) в четири тематични направления:1.1.Извършване на гама-спектрометричен анализ; 1.2. Газова хроматография; 1.3. Течна хроматография; 1.4. Специализирана статистика. По Обособена позиция 2: Специализирано обучение за служителите на Дирекция “Информационно обслужване и технологии, международно сътрудничество и връзки с обществеността” (ИОТМСВО) и Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда”(МООС), в четири тематични направления: 2.1. Програмиране с Java и Java EE технологии; 2.2 Работа със Системи за управление на бази данни (СУБД); 2.3. Повишаване на експертния капацитет на служители на ИАОС във връзка с отговорностите по прилагане на Закона за достъп до пространствени данни и Директива INSPIRE, в т.ч. трансформиране и хармонизиране на масивите от пространствени данни, създаване на услуги и работа с ГИС софтуер; 3.4 Ефективна комуникация с медиите и обществеността. Създаване и реализация на ПР кампании. По Обособена позиция 3: Специализирано обучение за служителите на Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда”, Отдел „Мониторинг на водите” и Отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите“ с тематично направление:3.1. Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящото възлагане на обществена поръчка е в изпълнение на договор № BG05SFOP001-2.006-0028- С01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 151795 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, се прилагат задължително от публичните възложители по ЗОП при възлагане на обществени поръчки за услуги. Естеството на предмета на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност от 70 000 лв. до съответния праг по чл. 20, ал. 1, б. „б“ – по-голяма или равна на 264 033 лв. – за доставки и услуги, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 151 795,00 (сто петдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и пет) лева без ДДС и 182 154,00 (сто осемдесет и две хиляди сто петдесет и четири) лева с ДДС. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура – публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката и разходване на публични средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал., т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор