Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2018-0012
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/27
Процедура: Публично състезание
Описание: Основната цел на проекта е провеждане на мониторинг с цел събиране на данни за оценка на състоянието на висши растения (включително мъхове) с национална значимост, обекти от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Дейности: 1. Провеждане на мониторинг на целевите видове; 2. Анализ и оценка на природозащитното състояние на целевите видове; 3. Популяризиране на целите на мониторинга и постигнатите резултати.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/11/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   876303   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.11.2018 г.  01.11.2018 г. 
2   876304   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.11.2018 г.  01.11.2018 г. 
3   912566   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2019 г.  20.05.2019 г.