Деловодна информация
00740
2805 01/11/2018 (дд/мм/гггг)
не
00740-2018-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III 136
София BG411 1618 България
Красимир Аврамов, Мадлена Станимирова, Невена Иванова, Маргарита Димитрова +359 29406432/+359 29406470/+359 29406425
m.kitova@eea.governmеnt.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/27


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/27
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Мониторинг и оценка на висши растения (включително мъхове) с национална значимост от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)“
90700000      
Услуги

Основната цел на проекта е провеждане на мониторинг с цел събиране на данни за оценка на състоянието на висши растения (включително мъхове) с национална значимост, обекти от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).
Дейности:
1. Провеждане на мониторинг на целевите видове;
2. Анализ и оценка на природозащитното състояние на целевите видове;
3. Популяризиране на целите на мониторинга и постигнатите резултати.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
237500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Обектите по този проект са видове висши растения (включително мъхове) от НСМСБР, които са с национална значимост и не са предмет на докладване по Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО). Списъкът с целевите видове за 2019 г. ще се оформи като част от видовете в Приложение А. За всеки избран вид от списъка следва да се проведе мониторинг на посочените места в Приложение А. Мониторингът се извършва чрез прилагане на Методика за мониторинг на висши растения и съответните методики за мониторинг за видовете мъхове, избрани от Приложение А. Динамиката на развитие на видовете съдържа риск, даден вид да не се развива в момента на изследването. /покой/. При характеризиране на находището се описват се всички останали данни по атрибутната таблица, с изключение състоянието на целевата популация. Видът се включва в списък за следващо (в подходящ момент по преценка на експерта) проучване. Пространствената информация за местата за мониторинг се намира на разположение в Отдел “Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите” при ИАОС. Методиките, които трябва да се приложат са публикувани на интернет страницата на ИАОС:
- За висши растения:
http://ееа.govrnment.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-za-monitoring-i-otsenka/visshi-rasteniya
- За мъхове:
http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-rnetodiki-za-monitoring-i-otsenka/mahove
За видът Trichocolea tomentella трябва да се предложат методика за мониторинг и методика за оценка, по подобие на останалите видове и съгласно изискванията за методики за обектите НСМСБР.
Теренните проучвания следва да се извършват съгласно предварително изготвени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя графици.
На терен, първичните данни от проведения мониторинг, включително идентифицираните заплахи (ако има такива), се вписват в полеви формуляри на хартиен или електронен носител. Записва се също и първична пространствена информация - GPS тракове/координати на точки и се правят снимки от проведеното проучване, по възможност и на наблюдаваните обекти. Това важи и в случаите на пълно унищожаване на дадена целева популация или ако видът не е намерен по други причини.
Попълнените полеви формуляри се въвеждат в специализирана база данни в Информационната система (ИС) към НСМСБР. Първичната пространствена информация - GPS тракове/точки, се предава чрез попълнени полеви формуляри в ИС. При работа с GPS устройства, работещи със софтуерни продукти различни от мобилното приложение към ИС на НСМСБР, изпълнителят предава събраната информация във файлови формати gpx или gdb, като тя трябва да съдържа само информация, описваща местата за мониторинг и съответните наблюдения на обектите на мониторинг. При използване на мобилното приложение на ИС към НСМСБР се предават пространствени файлове, експортирани от специализирана база данни в ИС.
Координатната система на всички типове пространствени файлове следва да е WGS84, проекция UTM 35N. Всички пространствени файлове трябва да имат атрибутна таблица със следните данни: вид, дата, място на наблюдението, параметри от проведените теренни наблюдения. Изпълнителят прилага и снимки на установените видове или на техните местообитания, направени при провеждането на теренните наблюдения. Въведените в ИС полеви формуляри се предават в електронен вид като експортиран файл и експортиран пространствен файл за всеки въведен формуляр. Предоставят се сканирани файлове на всички хартиени полеви формуляри или първични документи (записки от полеви дневници), написани на терен от съответните полеви експерти. Експортираните файлове, пространствени файлове и съответните сканирани файлове на полевите формуляри следва да се предават в електронен вид в обща папка за всеки формуляр, като имената на папката и всички файлове в нея следва да съдържат кода на формуляра от ИС на НСМСБР.
2. Анализ и оценка на природозащитното състояние на целевите видове.
3. Популяризиране целите на мониторинга
Критериите по-долу
 
ДА Професионална компетентност на персонала    30
Предложение за изпълнение на поръчката    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
237500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва да осигурят персонал с образование и специфичен опит, посочени в техническата спецификация. На оценка подлежат общия професионален опит по придобитата специалност от висшето образование и специфичния професионален опит в изпълнение дейности/проекти.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.

Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една или няколко от следните дейности:
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или на няколко от следните дейности:
• мониторинг и оценка на състоянието на видове/природни местообитания;
• провеждане на теренни проучвания/картиране/наблюдение/инвентаризации на състоянието на видове/природни местообитания;
• извършване на анализи и оценка на състоянието на видове/природни местообитания;
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 237 500 (двеста тридесет и седем хиляди и петстотин) лева.
2. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши авансово плащане на 20% от стойността на след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура - оригинал.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/11/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. Цар Борис III 136

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:
• участници-свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;
• участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
• участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
• участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
• участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.
2. Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва