Версия за печат

00740-2018-0012

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

46. Биологически науки


Решение номер 039 от дата 01.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III 136, За: Красимир Аврамов, Мадлена Станимирова, Невена Иванова, Маргарита Димитрова, България 1618, София, Тел.: 02 9406432; 02 9406470; 02 9406425, E-mail: m.kitova@eea.governmеnt.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/27.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Мониторинг и оценка на висши растения (включително мъхове) с национална значимост от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Основната цел на проекта е провеждане на мониторинг с цел събиране на данни за оценка на състоянието на висши растения (включително мъхове) с национална значимост, обекти от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Дейности: 1. Провеждане на мониторинг на целевите видове; 2. Анализ и оценка на природозащитното състояние на целевите видове; 3. Популяризиране на целите на мониторинга и постигнатите резултати.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

2

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

На основание чл. 178, ал. 5 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 237500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП е обусловен от прогнозната стойност на поръчката, както и предвид факта, че не са налице условия за провеждане на друг вид процедура, посочена в чл. 18 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на ИАОС