Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Номер: 00571-2017-0024
Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=257
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Доставка чрез покупка на основни метали за срок от три години за нуждите на Дружеството. Покупките се извършват в рамките на бюджетните средства на Възложителя, съобразно потребностите му. Прогнозно количество - 20 тона годишно. Прогнозна стойност за целия срок на договора 200 000 (двеста хиляди) лева без ДДС. Франкировка DDP Механо-ремонтна база на ДОВЕРИТЕЛЯ - гр. Бургас, Северна промишлена зона, ул. Крайезерна, до езеро Вая. Цената следва да е с включени всички разходи (опаковка, транспорт, наем, такси и други дължими суми) за доставка до базата на ДОВЕРИТЕЛЯ. ДОВЕРИТЕЛЯТ дължи възнаграждение според количествата и единичните цени отразени във всяка фактура. Заплащането се извършва въз основа на предоставената оригинална фактура от страна на ПРОДАВАЧА и приемателно – предавателен протокол, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от представянето на посочените документи. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от ПРОДАВАЧА. Стоките следва да отговарят на БДС и/ или съответните европейски норми. Стоките ще се доставят с качество, изключващо механична деформация (изкривяване), придружени със сертификат за качество и произход, с маркировка стандартна за производителя, при невъзможност – етикетирани, като маркировката да съответства на придружаващия материала сертификат. Условия на съхранение – съгласно изискванията на завода-производител. Срок на доставка до 2 (два) календарни дни от изпращане на заявка до Доставчика. Стоките трябва да бъдат доставяни в подходяща опаковка, която да предпазва материалите от повреда при транспорт и съхранение. Доставките да бъдат съпроводени със следните документи: декларация за експлоатационни показатели или декларация за съответствие; декларация за произход; сертификат за качество; други, ако е приложимо – паспорт на стоката, заводска документация, сертификати и т.н. Срок на договора: 3 (три) години, считано от сключването му или до достигане на стойността, посочена в борсовия договор, без ДДС, което събитие настъпи първо. Всички останали условия за участие в обществената поръчка са подробно описани в поръчката-спецификация, която е възложена на брокера, представляващ „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас на "Софийска стокова борса" АД. На основание чл. 79, ал. 1, т.7 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на съответната борса.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   821254   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.12.2017 г.  21.12.2017 г. 
2   839564   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         29.03.2018 г.  29.03.2018 г.