Версия за печат

00571-2017-0024

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-09-660 от дата 21.12.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 812115210

BG341, Водоснабдяване и канализация ЕАД, кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов №3, За: юрк. Йорданка Керанкова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 871442; 0359 886770016, E-mail: jkerankova@vik-burgas.com, Факс: 056 842979

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vik-burgas.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=257.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на основни метали за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез покупка на основни метали за срок от три години за нуждите на Дружеството. Покупките се извършват в рамките на бюджетните средства на Възложителя, съобразно потребностите му. Прогнозно количество - 20 тона годишно. Прогнозна стойност за целия срок на договора 200 000 (двеста хиляди) лева без ДДС. Франкировка DDP Механо-ремонтна база на ДОВЕРИТЕЛЯ - гр. Бургас, Северна промишлена зона, ул. Крайезерна, до езеро Вая. Цената следва да е с включени всички разходи (опаковка, транспорт, наем, такси и други дължими суми) за доставка до базата на ДОВЕРИТЕЛЯ. ДОВЕРИТЕЛЯТ дължи възнаграждение според количествата и единичните цени отразени във всяка фактура. Заплащането се извършва въз основа на предоставената оригинална фактура от страна на ПРОДАВАЧА и приемателно – предавателен протокол, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от представянето на посочените документи. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от ПРОДАВАЧА. Стоките следва да отговарят на БДС и/ или съответните европейски норми. Стоките ще се доставят с качество, изключващо механична деформация (изкривяване), придружени със сертификат за качество и произход, с маркировка стандартна за производителя, при невъзможност – етикетирани, като маркировката да съответства на придружаващия материала сертификат. Условия на съхранение – съгласно изискванията на завода-производител. Срок на доставка до 2 (два) календарни дни от изпращане на заявка до Доставчика. Стоките трябва да бъдат доставяни в подходяща опаковка, която да предпазва материалите от повреда при транспорт и съхранение. Доставките да бъдат съпроводени със следните документи: декларация за експлоатационни показатели или декларация за съответствие; декларация за произход; сертификат за качество; други, ако е приложимо – паспорт на стоката, заводска документация, сертификати и т.н. Срок на договора: 3 (три) години, считано от сключването му или до достигане на стойността, посочена в борсовия договор, без ДДС, което събитие настъпи първо. Всички останали условия за участие в обществената поръчка са подробно описани в поръчката-спецификация, която е възложена на брокера, представляващ „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас на "Софийска стокова борса" АД. На основание чл. 79, ал. 1, т.7 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на съответната борса.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 46, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение на поръчката да се извършва от един доставчик.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварителна покана за участие/ пряко договаряне, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на пряко договаряне в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка, са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно постановление №191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС №347/08.12.2016 г., обнародвано в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ. Субектите на обществени поръчки могат да доставят стоките, търгувани на стоковите борси и изброени в Постановление №191 на Министерския съвет от 2016 г., чрез борсова сделка на основание чл.182, ал. 1, вр. чл.79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Код, съгласно класификатора на ОП (CPV): 14700000-8, Описание - Основни метали.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Съгласно разпоредбите на чл. 64, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от ППЗОП Възложителите не одобряват и не изпращат покана за участие до определени лица в случаите по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 32, ал. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за обществената поръчка в електронната преписка на поръчката, на адрес: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=257.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от: Публикуването на решението за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т.13 от ЗОП. Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Ганчо Йовчев Тенев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас.