Деловодна информация
00571
ОП-101-5 29/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
00571-2017-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ЕАД 812115210
кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов №3
Бургас BG341 8000 България
Йорданка Керанкова +359 56871442/+359 886770016
jkerankova@vik-burgas.com +359 56842979

Интернет адрес/и

http://www.vik-burgas.com

http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=257


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на основни метали за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. ID №257/21.12.2017 г.
14700000      
Доставки

Доставка чрез покупка на основни метали за срок от три години за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
14700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

DDP Механо-ремонтна база на ДОВЕРИТЕЛЯ - гр. Бургас, Северна промишлена зона, ул. Крайезерна, до езеро Вая.

Доставка на основни метали за срок от три години за нуждите на Дружеството. Покупките се извършват в рамките на бюджетните средства на Възложителя, съобразно потребностите му. Прогнозна стойност за целия срок на договора 200 000 (двеста хиляди) лева без ДДС. Цената следва да е с включени всички разходи (опаковка, транспорт, наем, такси и други дължими суми) за доставка до базата на ДОВЕРИТЕЛЯ. ДОВЕРИТЕЛЯТ дължи възнаграждение според количествата и единичните цени отразени във всяка фактура. Заплащането се извършва въз основа на предоставената оригинална фактура от страна на ПРОДАВАЧА и приемателно – предавателен протокол, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от представянето на посочените документи.
Всички останали условия за участие в обществената поръчка са подробно описани в поръчката-спецификация, която е възложена на брокера, представляващ „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас на "Софийска стокова борса" АД.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
       
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти


V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл. 32, ал. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за обществената поръчка в електронната преписка на поръчката, на адрес: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=257.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
? Получаването на решението за прекратяване на процедурата.
Жалба по чл. 196, ал. 5 (действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата) се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Водоснабдяване и канализация ЕАД
кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов №3
Бургас 8000 България
jkerankova@vik-burgas.com +359 56871442/+359 886770016
http://www.vik-burgas.com +359 56842979

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/03/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварителна покана за участие/ пряко договаряне, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на пряко договаряне в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка, са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно постановление №191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС №347/08.12.2016 г., обнародвано в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ. Субектите на обществени поръчки могат да доставят стоките, търгувани на стоковите борси и изброени в Постановление №191 на Министерския съвет от 2016 г., чрез борсова сделка на основание чл.182, ал. 1, вр. чл.79, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва