Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2017-0012
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/18_OTP
Процедура: Открита процедура
Описание: Съгласно Наредба за изграждане, експлоатация и развитие на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република България – ПМС № 434 от 19.11.1997г. ИАОС има задължението да осигурява непрекъснатата работоспособност на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон (БУЛРАМО). Основното предназначение на БУЛРАМО, работеща в реално време, е: Непрекъснат мониторинг на нивото на радиационния гама-фон на територията на цялата страна и съхраняването на информацията в база данни. Ранно оповестяване в случай на завишаване на нивото на радиационния гама-фон в следствие на авария или конфликт с ядрено оръжие. Подаване на оперативна информация на съответните държавни органи. Подаване на оперативна информация към Европейската система за обмен на радиологични данни (EURDEP). Съгласно чл. 35 от договора Евратом и по препоръка на ЕК, през 2009 г., беше изградена Автоматизирана система за радиационен мониторинг
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/01/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   819773   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.12.2017 г.  18.12.2017 г. 
2   819775   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.12.2017 г.  18.12.2017 г.