Деловодна информация
00740
3484 13/12/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
13/12/2017 (дд/мм/гггг)
00740-2017-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III №136
София BG411 1618 България
Милда Паунова +359 035929406432
m.paunova@eea.government.bg +359 035929559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/18_OTP


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/18_OTP
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система
50410000      
Услуги

Съгласно Наредба за изграждане, експлоатация и развитие на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република България – ПМС № 434 от 19.11.1997г. ИАОС има задължението да осигурява непрекъснатата работоспособност на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон (БУЛРАМО).
Основното предназначение на БУЛРАМО, работеща в реално време, е:
Непрекъснат мониторинг на нивото на радиационния гама-фон на територията на цялата страна и съхраняването на информацията в база данни.
Ранно оповестяване в случай на завишаване на нивото на радиационния гама-фон в следствие на авария или конфликт с ядрено оръжие.
Подаване на оперативна информация на съответните държавни органи.
Подаване на оперативна информация към Европейската система за обмен на радиологични данни (EURDEP).
Съгласно чл. 35 от договора Евратом и по препоръка на ЕК, през 2009 г., беше изградена Автоматизирана система за радиационен мониторинг
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
390000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Поръчката е с място на изпълнение Република България.

ДЕЙНОСТ 1 – Първоначален ремонт. Дейност 1 следва да бъде извършена не по-късно от 10 работни дни от влизане в сила на договора.
ДЕЙНОСТ 2 – Текущ ремонт
ДЕЙНОСТ 3 – Профилактика
Веднъж годишно извършване на профилактика на всички ЛМС, ЦС, РКЦ, ДМЦ-Враца, ДМЦ-Варна и оборудването на радиоканалите
Критериите по-долу
 
ДА Професионална компетентност на персонала    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
310000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сервизно обслужване на Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Република България

ДЕЙНОСТ 1 – Първоначален ремонт
ДЕЙНОСТ 2 – Ежемесечни и ремонтни дейности
ДЕЙНОСТ 3 – Профилактика свързана със зимния сезон
Критериите по-долу
 
ДА Професионална компетентност на персонала    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
80000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности:
4.1. Участникът да е извършвал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 години, считано от дата на подаване на офертата.
Под идентичен или сходен предмет и обем се разбира сервизни дейности за поддръжка и ремонт на апаратура за радиационен мониторинг и/или радиационни измервания.
Когато участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените услуги от всички членове в обединението.
4.2. Участникът да е сертифициран по ISO EN 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват, включващ сервизна дейност.
Освен посочения в т. 4.2 сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и доказателства за въведени еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 6 от ЗОП.
Възложителят може да не приеме представени доказателства, които произтичат от лице, което има интерес съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/01/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. София, бул. Цар Борис III №136

Отварянето на офертите става на публично заседание, на което могат да присъстват законните представители на участниците или техни пълномощници със заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и когато такива обстоятелства са възникнали спрямо един или повече членове на обединението, което е участник в процедурата.
Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
Участниците са длъжни да декларират отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Възложителят ще отстрани от участие участника, който представи документи, върху които подписът на представляващите го лица е положен посредством печат, копиран е или по друг технически начин, различен от саморъчно полагане.
3. Други основания за отстраняване от участие:
3.1. Възложителят отстранява от участие участник, който:
3.1.1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в документацията;
3.1.2. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
3.1.3. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;
3.1.4. участници, които са свързани лица (по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП).
3.2.Възложителят отстранява от участие участник, който:
3.2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
3.2.2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
3.2.3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
3.2.4. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Посочените прогнозни стойности по всяка обособена позиция са максимално допустимите. Участник, подал ценово предложение над посочените прогнозни стойности, ще бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.
Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на сключения договор за възлагане изпълнението на настоящата обществена поръчка в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 ЗОП. Условията на гаранциите се уреждат с договора, приложен като проект към документацията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен съгласно чл. 197 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва