Версия за печат

00740-2017-0012

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 35 от дата 13.12.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III №136, За: Милда Паунова, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: m.paunova@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/18_OTP.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон; Обособена позиция № 2: Сервизно обслужване на Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй“. Участниците в процедурата трябва да подадат оферта и за двете обособени позиции.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 390000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ ЗОП възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури, когато планираната за провеждане поръчка за доставки и услуги е на стойност равна или по-висока от 264 033 лв. без ДДС. В настоящия случай прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 390 000 лв. без ДДС, или 468 000 лв. с ДДС. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността при възлагане изпълнението на поръчката и прозрачността при разходването на публични средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл. 197 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Камелия Любомирова Радева

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор