Информация за преписката

Възложител: Община Русе
Номер: 00115-2017-0015
Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/282/index.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на СМР за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: 1. „Вътрешно преустройство – разделяне на съществуващ апартамент №6 в партера на блок „Вулкан“, с административен адрес ул. „Дондуков Корсаков“ №19, ет.1, в едно двустайно и едно едностайно жилище“ 2. „Вътрешно преустройство – разделяне на съществуващ апартамент №1 с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 210, вх. 2, ет.1, в едно двустайно и едно едностайно жилище“ Обособена позиция 2: - „Благоустрояване на жилищен блок „Янтра 1“ в ж.к. „Възраждане“, гр. Русе“ Обособена позиция 3: - “Трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5687 - крайбрежна ивица на гр. Русе”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/06/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   785910   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.05.2017 г.  09.05.2017 г. 
2   785913   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2017 г.  09.05.2017 г. 
3   796905   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.07.2017 г.  21.07.2017 г. 
4   798396   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2017 г.  02.08.2017 г. 
5   995222   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.09.2020 г.  25.09.2020 г.