Версия за печат

00115-2017-0015

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Албена Добрева - главен експерт отдел Обществени поръчки, България 7000, Русе, Тел.: 082 881725, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg-eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/282/index.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-1015 от 05.05.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2017-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на СМР за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: 1. „Вътрешно преустройство – разделяне на съществуващ апартамент №6 в партера на блок „Вулкан“, с административен адрес ул. „Дондуков Корсаков“ №19, ет.1, в едно двустайно и едно едностайно жилище“ 2. „Вътрешно преустройство – разделяне на съществуващ апартамент №1 с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 210, вх. 2, ет.1, в едно двустайно и едно едностайно жилище“ Обособена позиция 2: - „Благоустрояване на жилищен блок „Янтра 1“ в ж.к. „Възраждане“, гр. Русе“ Обособена позиция 3: - “Трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5687 - крайбрежна ивица на гр. Русе”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-69 от 19.07.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД, бул. ЛИПНИК №123, БИЗНЕС ПАРК РУСЕ-ТЯЛО А, България 7005, РУСЕ, Тел.: 082 821725, E-mail: rsb_ruse@abv.bg, Факс: 082 821724

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция 3:-“Трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5687 - крайбрежна ивица на гр. Русе”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1450 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

08.09.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1450 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.09.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Магдалина Илиева Илиева
VII.2)
Длъжност: Заместник-кмет при Община Русе, в качеството на длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-01-1685 от 01.07.2020г. на Кмета на Община Русе