Деловодна информация
00115
 
да
да
05/05/2017 (дд/мм/гггг)
00115-2017-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
инж. Мая Кръстева - Директор дирекция УТКС; Албена Добрева - главен експерт отдел ОП, тел. 082 881725 +359 082881786
mayor@ruse-bg.eu +359 082834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg-eu

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/282/index.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/282/index.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Русе 000530632
гр. Русе, Община Русе, пл. Свобода 6, ет.3, Заседателна зала
Русе BG323 7000 България
Ваня Попова - ст. експерт +359 082881635
mayor@ruse-bg.eu +359 082834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg-eu

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/282/index.html

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали
71000000      
Услуги

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на СМР за следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:
1. „Вътрешно преустройство – разделяне на съществуващ апартамент №6 в партера на блок „Вулкан“, с административен адрес ул. „Дондуков Корсаков“ №19, ет.1, в едно двустайно и едно едностайно жилище“
2. „Вътрешно преустройство – разделяне на съществуващ апартамент №1 с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 210, вх. 2, ет.1, в едно двустайно и едно едностайно жилище“
Обособена позиция 2:
- „Благоустрояване на жилищен блок „Янтра 1“ в ж.к. „Възраждане“, гр. Русе“
Обособена позиция 3:
- “Трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5687 - крайбрежна ивица на гр. Русе”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Вътрешно преустройство – разделяне на съществуващи апартаменти" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Община Русе

Обособена позиция 1:
1. „Вътрешно преустройство – разделяне на съществуващ апартамент №6 в партера на блок „Вулкан“, с административен адрес ул. „Дондуков Корсаков“ №19, ет.1, в едно двустайно и едно едностайно жилище“
2. „Вътрешно преустройство – разделяне на съществуващ апартамент №1 с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 210, вх. 2, ет.1, в едно двустайно и едно едностайно жилище“
Апартамент №6 е разположен на партерния етаж в блок „Вулкан“ с адрес: ул. „Дондуков Корсаков“ №19, гр. Русе. Към настоящия момент същият се състои от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 103,66 кв. м.
Апартамент №1 е разположен на първия етаж във вх. 2 на блок 210 в ж.к. „Чародейка“, гр. Русе. Същият се състои от четири стаи и сервизни помещения със застроена площ от 97,65 кв.м.
И на двата апартамента ще бъде извършено вътрешно преустройство с цел разделянето им на два броя жилища (едно двустайно и едно едностайно), както и необходимите ремонтни дейности.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Благоустрояване на жилищен блок „Янтра 1“ в ж.к. „Възраждане“, гр. Русе“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Община Русе

Обособена позиция 2:
- „Благоустрояване на жилищен блок „Янтра 1“ в ж.к. „Възраждане“, гр. Русе“
Териториалният обхват обекта е терена заключен между улиците „Неофит Рилски“, „Митрополит Григорий“, „Марин Дринов“ и„Студентска“. Територията е елемент от жилищната устройствена зона, част от зона с преобладаващ социален характер. Зоната е с недостатъчни паркоместа. Благоустрояването е незадоволително, настилките на обосомените места за паркиране не са в добро състояние, тротоарите са със сериозно нарушени участъци. В квартала застрояването е многоетажно, предимно панелни жилищни сгради. Застрояването е на отстояние от улицата, като предоставя добри възможности за развиване на озеленяване. Целта на проекта е теренът в кв. 791, УПИ I-3630, ж.к. „Възраждане“ да се благоустрои, като по подходящ и оптимален начин да бъдат оформени места за паркиране на леки автомобили, обслужващи алеи и озеленяване. Има избран изпълнител за изработка на технически инвестиционен проект и извършване на строителство на същия.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

-“Трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5687 - крайбрежна ивица на гр. Русе” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Община Русе

Обособена позиция 3:
- “Трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5687 - крайбрежна ивица на гр. Русе”
В изготвения технически инвестиционен проект е дадено проектно решение изграждане на БКТП 20/0,4 kV с монтаж на един силов трансформатор 800 kVA. В проекта са предвидените извършване на СМР по част Електро и част СК.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да e вписан в регистъра при ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Участниците, които са чуждестранни лица, следва да притежават еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват тази дейност, издаден от компетентен орган на държавата-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“.
За доказване участникът представя:
На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или Удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ или чрез посочване на Публичния регистър, където съответните документи са достъпни, като в този случай комисията ще извърши служебно проверка, придружено със списъка на правоспособните физически лица, представляващ неразделна част от него - (заверено копие).
За чуждестранните лица се изисква да представят копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държавата-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай, че срокът на удостоверението/лиценза на участник в процедурата изтича преди срока по договора, участникът следва да представи и декларация (свободен текст) в която да декларира, че в случай че бъде избран за изпълнител се задължава да поднови удостоверението си или да се снабди с такова в съответствие със сроковете по договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За доказване на изискването (застраховка „Професионална отговорност“) участниците попълват съответната информация в Част IV, буква „Б“, т. 5 от ЕЕДОП.
Важно: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Заверено копие на валидна застрахователна полица професионална отговорност с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на застраховката, издаден от компетентните органи на държавата, в която са установени.
В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, е длъжен в срок не по-късно от датата на сключване на договора да удължи срока на застраховката „Професионална отговорност” с валидност за целия период на изпълнение на договора.


Участниците следва да притежават застраховка „Професионална отговорност“ с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор (дейност, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата) чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“.
2. За доказване на изискването (персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението) участниците попълват съответната информация в Част IV, буква „В“, т. 6 от ЕЕДОП - в която посочват образованието, професионалната квалификация и професионален опит на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката (предложения инженерно-технически състав);
* В съответствие с чл. 67, ал. 5 и ал.6 от Закона за обществени поръчки: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
*Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.


1. Участниците следва да са изпълнили поне 1 (една) дейност, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под идентична или сходна с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: „Услуга, свързана с упражняване на строителен надзор“ .
2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, който да покрива следните ключови експерти със съответните профили за всеки от тях:
За обособена позиция 1:
• КЕ 1 по част архитектура:
- архитект или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава);
- да притежава опит – участие в изпълнение на услуги/услуга за упражняване на строителен надзор в строителството по отношение на най-малко 1 сграда;
• КЕ 2 по част конструктивна:
- строителен инженер по промишлено и гражданско строителство/строителство на сгради и съоръжения или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава);
- да притежава опит – участие в изпълнение на услуги/услуга за упражняване на строителен надзор в строителството по отношение на най-малко 1 сграда;
• КЕ 3 по част електро:
- инженер по електротехника или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава);
- да притежава опит – участие в изпълнение на услуги/услуга за упражняване на строителен надзор в строителството по отношение на най-малко 1 сграда;
• КЕ 4 по част ВиК:
- инженер по Водоснабдяване и канализация или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава);
- да притежава опит – участие в изпълнение на услуги/услуга за упражняване на строителен надзор в строителството по отношение на най-малко 1 сграда;
За обособена позиция 2:
• КЕ 1 по част Пътна:
- строителен инженер по транспортно строителство/пътно строителство или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава);
- да притежава опит – участие в изпълнение на услуги/услуга за упражняване на строителен надзор в строителството по отношение на най-малко 1 обект;
• КЕ 2 по част Паркоустрояване и благоустрояване:
- Строителен инженер или Ландшафтен архитект със специалност „Озеленяване“ или „Ландшафтна архитектура“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава);
- да притежава опит – участие в изпълнение на услуги/услуга за упражняване на строителен надзор в строителството по отношение на най-малко 1 обект;
• КЕ 3 по част електро:
- инженер по електротехника или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава);
- да притежава опит – участие в изпълнение на услуги/услуга за упражняване на строителен надзор в строителството по отношение на най-малко 1 обект;
* продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на поръчката участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП (освен ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен), основанията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), освен в случаите на изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРС.
Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/06/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Русе, Община Русе, пл. Свобода 6, ет.3, Заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За обособена позиция 3:
• КЕ 1 по част електро:
- инженер по електротехника или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава);
- да притежава опит – участие в изпълнение на услуги/услуга за упражняване на строителен надзор в строителството по отношение на най-малко 1 обект;
• КЕ 2 по част Конструктивна:
- строителен инженер по промишлено и гражданско строителство/строителство на сгради и съоръжения или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава);
- да притежава опит – участие в изпълнение на услуги/услуга за упражняване на строителен надзор в строителството по отношение на най-малко 1 обект;
• КЕ 3 по ЗБУТ:
- да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- да притежава валидно удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството;
- да притежава опит – участие в изпълнение на услуги/услуга за упражняване на строителен надзор в строителството по отношение на най-малко 1 обект;
Важно: Участникът може да посочи едно лице, което да съвместява една и повече позиции от изискуемия екип от ключови експерти.
Забележка: Всички ключови експерти следва да са вписани в одобрения списък на одобрените лица, неразделна част от Удостоверението за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция за Национален строителен контрол или в еквивалентен документ за чуждестранните лица.
___________________________________________________________________
*ВАЖНО: Участниците могат да подават оферта за една, повече, или за всички обособени позиции.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва