Информация за преписката

Възложител: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ - София
Номер: 01158-2015-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=532:dop_dragaj_varna&catid=97&Itemid=351&lang=bg
Процедура: Договаряне
Описание: Настоящата поръчка е за възлагане на допълнителни драгажни работи за обект:„Рехабилитация за поддържане на проектните дъблочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”. Канал 1 свързва Черно море с Варненското езеро. Той има дължина 3,8 км и по проект е драгиран до кота -12,78 (БС) с ширина на дъното в правите участъци 103 м, а в кривите 178м. Поради наносни процеси и други затлачващи фактори, понастоящем дълбочината на газене в канала е ограничена със заповед на Капитана на пристанището. Всички комуникационни трасета пресичащи канала са проектирани в перспектива и позволяват безпроблемно извършване на рехабилитационни работи за удълбочаване на канала. Канал 2 е разположен между Варненско и Белославско езера като на практика достига до Пристанище Варна - Запад и представлява основната част от връзката Черно Море –„Пристанище Варна – Запад”. Каналът е изпълнен през периода 1976 - 78 год. от „Трансстрой – Варна”. Параметрите на канала са следните: обща дължина 10 188 метра; ширина 106 - 130 метра, определена от навигационните знаци; дълбочина 12,00 метра. В съответствие с определения с чл. 115м на ЗМПВВППРБ предмет на дейност на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за обезпечаване на достъп до пристанищата за обществен транспорт с национално значение следва да бъдат изпълнени необходимите допълнителни драгажни работи, с които да се извърши пълно възстановяване на проектните параметри на плавателните канали 1 и 2 и акваторията на пристанищен терминал Варна-запад. За постигане на минимално необходимите параметри на прилежащите към пристанищните терминали подходни канали и акватории, гарантиращи безопасното маневриране и приставане на обработваните кораби, е необходимо да бъдат допълнително драгирани следните обеми: За Канал 1 – 26 500 м3; За Канал 2 – 44 500 м3; За акваторията на пристанищен терминал Варна-запад - 38 000 м3. Допустимата граница на прекопките, които ще бъдат признати при определяне на действително извършените работи са до 30 см под проектната кота на дъното за съответния подобект. Недокопки не се допускат. За драгиране се предвижда основно наносен материал от фини частици без точно определена зърнометрия и евентуално насипни отпадъци с различна твърдост в резултат на безотговорна дейност на човешкия фактор. След предварително съгласуване с „Басейнова дирекция за Черноморски район” – гр. Варна, районите за депониране на драгираните земни маси са посочени в техническото задание на възложителя. При изпълнение на поръчката е възможно да се открият едрогабаритни предмети по дъното, които трябва да бъдат извадени. Изпълнителят следва да отстрани препятствията по морското дъно в зоната на драгиране, при условия и цени за драгажни работи. Изваждането и депонирането на едрогабаритните предмети задължително се протоколира, при условия и по ред, определени в договора за изпълнение на поръчката. Драгажните работи се извършват в условията на непрекъсната експлоатация на каналите и акваторията на пристанище Варна -запад, от което е възможно създаване на затруднение както за Изпълнителя, така и за Оператора. Затова технологията за изпълнение следва да бъде съобразена с тази особеност, за да може да се извърши предвидения драгаж в определения срок. Задължително е писмено съгласуване с оператора и Капитана на пристанището на технологията и сроковете за извършване на драгажните работи. Драгирането трябва да се извърши с подходяща плаваща техника за драгаж и извозване на издрагираната маса в определените за целта подводни депа. Драгажните работи да се извършват по график, съгласуван с ДМА- Варна и възложителя.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   647201   Решение         06.02.2015 г.  06.02.2015 г. 
2   661959   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         20.04.2015 г.  20.04.2015 г. 
3   672180   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.06.2015 г.  17.06.2015 г.