Версия за печат

01158-2015-0004

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДП Пристанищна инфраструктура, бул.Шипченски проход No 69, За: Наташа Ценева - директор на дирекция Инфраструктура, акватория и собственост, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079937, E-mail: n.ceneva@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: Дирекция Инфраструктура, акватория и собственост

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=532:dop_dragaj_varna&catid=97&Itemid=351&lang=bg.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Пристанищни дейности

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Допълнителни драгажни работи за обект: Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна
Код NUTS: BG331
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Настоящата поръчка е за възлагане на допълнителни драгажни работи за обект:„Рехабилитация за поддържане на проектните дъблочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”. Канал 1 свързва Черно море с Варненското езеро. Той има дължина 3,8 км и по проект е драгиран до кота -12,78 (БС) с ширина на дъното в правите участъци 103 м, а в кривите 178м. Поради наносни процеси и други затлачващи фактори, понастоящем дълбочината на газене в канала е ограничена със заповед на Капитана на пристанището. Всички комуникационни трасета пресичащи канала са проектирани в перспектива и позволяват безпроблемно извършване на рехабилитационни работи за удълбочаване на канала. Канал 2 е разположен между Варненско и Белославско езера като на практика достига до Пристанище Варна - Запад и представлява основната част от връзката Черно Море –„Пристанище Варна – Запад”. Каналът е изпълнен през периода 1976 - 78 год. от „Трансстрой – Варна”. Параметрите на канала са следните: обща дължина 10 188 метра; ширина 106 - 130 метра, определена от навигационните знаци; дълбочина 12,00 метра. В съответствие с определения с чл. 115м на ЗМПВВППРБ предмет на дейност на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за обезпечаване на достъп до пристанищата за обществен транспорт с национално значение следва да бъдат изпълнени необходимите допълнителни драгажни работи, с които да се извърши пълно възстановяване на проектните параметри на плавателните канали 1 и 2 и акваторията на пристанищен терминал Варна-запад. За постигане на минимално необходимите параметри на прилежащите към пристанищните терминали подходни канали и акватории, гарантиращи безопасното маневриране и приставане на обработваните кораби, е необходимо да бъдат допълнително драгирани следните обеми: За Канал 1 – 26 500 м3; За Канал 2 – 44 500 м3; За акваторията на пристанищен терминал Варна-запад - 38 000 м3. Допустимата граница на прекопките, които ще бъдат признати при определяне на действително извършените работи са до 30 см под проектната кота на дъното за съответния подобект. Недокопки не се допускат. За драгиране се предвижда основно наносен материал от фини частици без точно определена зърнометрия и евентуално насипни отпадъци с различна твърдост в резултат на безотговорна дейност на човешкия фактор. След предварително съгласуване с „Басейнова дирекция за Черноморски район” – гр. Варна, районите за депониране на драгираните земни маси са посочени в техническото задание на възложителя. При изпълнение на поръчката е възможно да се открият едрогабаритни предмети по дъното, които трябва да бъдат извадени. Изпълнителят следва да отстрани препятствията по морското дъно в зоната на драгиране, при условия и цени за драгажни работи. Изваждането и депонирането на едрогабаритните предмети задължително се протоколира, при условия и по ред, определени в договора за изпълнение на поръчката. Драгажните работи се извършват в условията на непрекъсната експлоатация на каналите и акваторията на пристанище Варна -запад, от което е възможно създаване на затруднение както за Изпълнителя, така и за Оператора. Затова технологията за изпълнение следва да бъде съобразена с тази особеност, за да може да се извърши предвидения драгаж в определения срок. Задължително е писмено съгласуване с оператора и Капитана на пристанището на технологията и сроковете за извършване на драгажните работи. Драгирането трябва да се извърши с подходяща плаваща техника за драгаж и извозване на издрагираната маса в определените за целта подводни депа. Драгажните работи да се извършват по график, съгласуван с ДМА- Варна и възложителя.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45245000

Описание:

Работи по драгиране и изпомпване при водопречиствателни съоръжения


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1648000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 558751 от 05.09.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 24 / Обособена позиция №: / Заглавие:Допълнителни драгажни работи за обект: Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна
V.1.1) Дата на сключване договора
21.03.2015 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.02.2015 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

КОНСОРЦИУМ ОДЕСОС ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД, БУЛСТАТ Nо 176798445, ул. Петко Каравелов No 6, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 616010, E-mail: prodanov@cosmosltd.com, Факс: 052 602627

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1648000 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Договор No 24 e подписан между страните на 21.03.2015 г. Съгласно чл. 7, ал. 1 изпълнението му започва да тече от датата на подписване от страните на Протокол за удостоверяване достигането на количествата драгажна маса по Договор № 55/15.12.2014 г. В случая, посоченият протокол по Договор No 55/15.12.2014 г. е подписан на 26.03.2015 г., от която дата е започнало изпълнението на допълнително възложените драгажни работи.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„КОНСОРЦИУМ ОДЕСОС ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД (оферта регистрационен № 1/10.02.2015 г./9:45 ч.). Членове на консорциума са: „Космос Шипинг“ АД (ЕИК 813144389), „Инфлот – Данубис Ейджънси“ ЧП (регистрирано в ТР на Украйна с регистрационен Nо 15531020000001330) и „Пътстрой“ ООД (ЕИК 123626427).


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

д) Възлагат се допълнителни строителство/доставки/услуги съгласно условията, указани в ЗОП

ДППИ е провело открита процедура за обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”. Поръчката е открита с Решение Nо РД-09-61/05.09.2013 г. на възложителя и е приключила със сключване на договор за възлагането й с избрания изпълнител „КОНСОРЦИУМ ОДЕСОС ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД. Съгласно сключения Договор № 55/15.12.2014 г. обемите, заложени за драгиране са изчислени на база извършени промери към момента на обявяване на поръчката и са в количества: За Канал 1- обем до 20 000 м3 , в който са включени 500 м3 за почистване на акваторията пред морска гара Варна; За Канал 2 – обем до 120 000 м3; За акваторията на пристанищен терминал Варна-запад - обем до 60 000 м3. След започване изпълнението на договора и направените през декември 2014 г. актуални промери на Канал № 1, Канал № 2 и акваторията на пристанищен терминал Варна-запад е установена значителна разлика между заложените в техническата спецификация и Договор № 55/15.12.2014 г. обеми и тези, които следва да се извършат за постигане на проектните дълбочини. Установено е, че за достигане на проектните дълбочини е необходимо да бъдат издрагирани допълнително следните количества: За Канал 1 – 26 500 м3; За Канал 2 – 44 500 м3; За акваторията на пристанищен терминал Варна-запад – около 38 000 м3. Тези количества са резултат от постоянно протичащите хидродинамични процеси на затлачване в бреговите зони на варненския залив, Белославското и Варненското езера, транспортната дейност на пристанището, както и природните бедствия, развили се в този район през 2014 г. Важно условие, което влияе на количеството наноси в плавателните канали и акватория на пристанище Варна-Запад е наносната дейност от вливащите се реки и дерета. В най-източния край на Канал 2 е устието на р. Провадийска след Утаителя, която допринася за допълнително затлачване на канала и оперативната акватория на Варна-Запад. Заедно с течните речни наноси се транспортират и други вещества, идващи с притоците отпадни води на промишлени и други предприятия, разположени по протежението на каналите. Във връзка с нормалното и безаварийно придвижване на корабите и осигуряване на достъпа до корабните места на „Пристанище Варна-Запад”, облекчаването на маневрирането и повишаването на сигурността на експлоатацията, е необходимо своевременното извършване на драгажни работи за осигуряване на проектните параметри на каналите и пристанищния терминал. Изпълнението на допълнително установените количества за драгиране не може технически да се раздели от предмета на основния договор № 55/15.12.2014 г., сключен с „КОНСОРЦИУМ ОДЕСОС ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, без значителни затруднения за възложителя. Също така стойността на допълнително възлаганите драгажни работи е в размер на не повече от 1 650 000 лв. без ДДС, което се явява не повече от 50 на сто стойността на основната поръчка.