Версия за печат

01158-2015-0004

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-10-3 от 06.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

ДП "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" No 69, За: Наташа Ценева - директор на дирекция "Инфраструктура, акватория и собственост", Република България 1574, София, Тел.: 02 8079937, E-mail: n.ceneva@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: Дирекция "Инфраструктура, акватория и собственост"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=532:dop_dragaj_varna&catid=97&Itemid=351&lang=bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пристанищни дейности


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.7 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Настоящата поръчка е за възлагане на допълнителни драгажни работи за обект:„Рехабилитация за поддържане на проектните дъблочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”. Канал 1 свързва Черно море с Варненското езеро. Той има дължина 3,8 км и по проект е драгиран до кота -12,78 (БС) с ширина на дъното в правите участъци 103 м, а в кривите 178м. Поради наносни процеси и други затлачващи фактори, понастоящем дълбочината на газене в канала е ограничена със заповед на Капитана на пристанището. Всички комуникационни трасета пресичащи канала са проектирани в перспектива и позволяват безпроблемно извършване на рехабилитационни работи за удълбочаване на канала. Канал 2 е разположен между Варненско и Белославско езера като на практика достига до Пристанище Варна - Запад и представлява основната част от връзката Черно Море –„Пристанище Варна – Запад”. Каналът е изпълнен през периода 1976 - 78 год. от „Трансстрой – Варна”. Параметрите на канала са следните: обща дължина 10 188 метра; ширина 106 - 130 метра, определена от навигационните знаци; дълбочина 12,00 метра. В съответствие с определения с чл. 115м на ЗМПВВППРБ предмет на дейност на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за обезпечаване на достъп до пристанищата за обществен транспорт с национално значение следва да бъдат изпълнени необходимите допълнителни драгажни работи, с които да се извърши пълно възстановяване на проектните параметри на плавателните канали 1 и 2 и акваторията на пристанищен терминал Варна-запад. За постигане на минимално необходимите параметри на прилежащите към пристанищните терминали подходни канали и акватории, гарантиращи безопасното маневриране и приставане на обработваните кораби, е необходимо да бъдат допълнително драгирани следните обеми: За Канал 1 – 26 500 м3; За Канал 2 – 44 500 м3; За акваторията на пристанищен терминал Варна-запад - 38 000 м3. Допустимата граница на прекопките, които ще бъдат признати при определяне на действително извършените работи са до 30 см под проектната кота на дъното за съответния подобект. Недокопки не се допускат. За драгиране се предвижда основно наносен материал от фини частици без точно определена зърнометрия и евентуално насипни отпадъци с различна твърдост в резултат на безотговорна дейност на човешкия фактор. След предварително съгласуване с „Басейнова дирекция за Черноморски район” – гр. Варна, районите за депониране на драгираните земни маси са посочени в техническото задание на възложителя. При изпълнение на поръчката е възможно да се открият едрогабаритни предмети по дъното, които трябва да бъдат извадени. Изпълнителят следва да отстрани препятствията по морското дъно в зоната на драгиране, при условия и цени за драгажни работи. Изваждането и депонирането на едрогабаритните предмети задължително се протоколира, при условия и по ред, определени в договора за изпълнение на поръчката. Драгажните работи се извършват в условията на непрекъсната експлоатация на каналите и акваторията на пристанище Варна -запад, от което е възможно създаване на затруднение както за Изпълнителя, така и за Оператора. Затова технологията за изпълнение следва да бъде съобразена с тази особеност, за да може да се извърши предвидения драгаж в определения срок. Задължително е писмено съгласуване с оператора и Капитана на пристанището на технологията и сроковете за извършване на драгажните работи. Драгирането трябва да се извърши с подходяща плаваща техника за драгаж и извозване на издрагираната маса в определените за целта подводни депа. Драгажните работи да се извършват по график, съгласуван с ДМА- Варна и възложителя.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

ДППИ е провело открита процедура за обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”. Поръчката е открита с Решение Nо РД-09-61/05.09.2013 г. на възложителя и е приключила със сключване на договор за възлагането й с избрания изпълнител „КОНСОРЦИУМ ОДЕСОС ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД. Съгласно сключения Договор № 55/15.12.2014 г. обемите, заложени за драгиране са изчислени на база извършени промери към момента на обявяване на поръчката и са в количества: За Канал 1- обем до 20 000 м3 , в който са включени 500 м3 за почистване на акваторията пред морска гара Варна; За Канал 2 – обем до 120 000 м3; За акваторията на пристанищен терминал Варна-запад - обем до 60 000 м3. След започване изпълнението на договора и направените през декември 2014 г. актуални промери на Канал № 1, Канал № 2 и акваторията на пристанищен терминал Варна-запад е установена значителна разлика между заложените в техническата спецификация и Договор № 55/15.12.2014 г. обеми и тези, които следва да се извършат за постигане на проектните дълбочини. Установено е, че за достигане на проектните дълбочини е необходимо да бъдат издрагирани допълнително следните количества: За Канал 1 – 26 500 м3; За Канал 2 – 44 500 м3; За акваторията на пристанищен терминал Варна-запад – около 38 000 м3. Тези количества са резултат от постоянно протичащите хидродинамични процеси на затлачване в бреговите зони на варненския залив, Белославското и Варненското езера, транспортната дейност на пристанището, както и природните бедствия, развили се в този район през 2014 г. Важно условие, което влияе на количеството наноси в плавателните канали и акватория на пристанище Варна-Запад е наносната дейност от вливащите се реки и дерета. В най-източния край на Канал 2 е устието на р. Провадийска след Утаителя, която допринася за допълнително затлачване на канала и оперативната акватория на Варна-Запад. Заедно с течните речни наноси се транспортират и други вещества, идващи с притоците отпадни води на промишлени и други предприятия, разположени по протежението на каналите. Във връзка с нормалното и безаварийно придвижване на корабите и осигуряване на достъпа до корабните места на „Пристанище Варна-Запад”, облекчаването на маневрирането и повишаването на сигурността на експлоатацията, е необходимо своевременното извършване на драгажни работи за осигуряване на проектните параметри на каналите и пристанищния терминал. Изпълнението на допълнително установените количества за драгиране не може технически да се раздели от предмета на основния договор № 55/15.12.2014 г., сключен с „КОНСОРЦИУМ ОДЕСОС ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, без значителни затруднения за възложителя. Също така стойността на допълнително възлаганите драгажни работи е в размер на не повече от 1 650 000 лв. без ДДС, което се явява не повече от 50 на сто стойността на основната поръчка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„КОНСОРЦИУМ ОДЕСОС ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление : гр. Варна, ул. „Петко Каравелов” № 6, вписано в Агенция по вписванията, Регистър Булстат с БУЛСТАТ № 176798445, представлявано от Пламен Проданов.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: РД-09-61 от 05.09.2013 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01158-2013-0018
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:1650000 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" No 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Ангел Борисов Забуртов
Длъжност: Генерален директор