Информация за преписката

Възложител: Община Враца
Номер: 00814-2013-0025
Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Обектът на поръчката е осъществяване на строително монтажи работи по рехабилитацията на стoманения маистрален водопровод от яз.”Среченска бара” до гр.Враца и пълна реконструкция и подмяна на тръбите с чугунени такива по стария съществуващ азбестоциментов водопровод в същото направление. РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА СТОМАНЕНИЯ ВОДОПРОВОД включва подмяна на капаци на съоръженията по водопровода, рехабилитация на съществуващи и монтаж на 5бр нови катодни станции, подмяна на спирателни кранове и въздушници. РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА АЗБЕСТОЦИМЕНТОВИЯ ВОДОПРОВОД предвижда подмяна на тръбите и съоръженията по съществуващия азбестоциментов водопровод, изцяло и само по трасето му, включително отстраняването на старите тръби и извозването им на определени за целта площадки за съхранение, изграждане на нови шахти за отклонения и управление, преминаване през р.Ботуня при с. Стояново. Проектната дължина на водопровода е 34 085м. От тях предмет на изпълнение и финансиране на тази обществена поръчка по ОПОС са 33 300м. В това число 18 966м с муфени тръби от сферографитен чугун с заключващ механизъм PN и АКЗ по подробна спецификация : DN 1000 - 18 966м; DN 800 – 13 787м и 817м и участък с полиетиленови водопроводни тръби PE 100-RC DN 500 по спецификация. Изпълнителят ще извършва строителство (реконструкция) съвместявайки Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове, както и общите договорни условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя („Червена книга”, първо издание 1999 г.).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/08/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   549687   Решение         10.07.2013 г.  10.07.2013 г. 
2   549689   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.07.2013 г.  10.07.2013 г. 
3   555025   Решение     12.08.2013 г.  12.08.2013 г. 
4   576251   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.12.2013 г.  20.12.2013 г. 
5   1042220   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.03.2023 г.  06.03.2023 г.