Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0029
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка е сключване на рамкови споразумения за доставка на моторни превозни средства /МПС/ за нуждите на образователната система в Република България, по две обособени позиции: Първа Обособена позиция – Доставка на автобуси с 35+1 места; Втора Обособена позиция – Доставка на автобуси с 19+1 места.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/01/2013 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   510317   Решение         22.11.2012 г.  23.11.2012 г. 
2   510319   Обявление за поръчка (ЕС)     22.11.2012 г.  23.11.2012 г. 
3   516253   Решение     04.01.2013 г.  04.01.2013 г.