Версия за печат

00165-2012-0029

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р01-1 от 04.01.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" №2А, За: Красимира Нечева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217644, E-mail: knecheva@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: Дирекция ДСОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България” по две обособени позиции

II.3) Кратко описание на поръчката

Сключване на рамкови споразумения за доставка на моторни превозни средства /МПС/ за нуждите на образователната система в Република България, по две обособени позиции: Първа Обособена позиция – Доставка на автобуси с 35+1 места; Втора Обособена позиция – Доставка на автобуси с 19+1 места.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34121000

Описание:

Автобуси за градски и за извънградски превоз

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р 01-93 от 22.11.2012 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2012-510319
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2012/S 227 - 373607 от 24.11.2012 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 165-2012-29
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

510319

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

22.11.2012 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В хода на процедурата, благодарение на въпрос, зададен на основание чл. 29 от ЗОП от закупило документацията лице, са констатирани следните пропуски: В методиката за оценка са допуснати грешки във формулите за оценка на подпоказателите, формиращи показател 4 - „Гаранционни срокове”. В резултат на грешките може да се стигне до изкривяване на оценките, като при предлагане на максималните допустими гаранционни срокове и максималния допълнителен гаранционен пробег би се получил резултат, значително превишаващ предварително обявената максимална стойност на показателя „Гаранционни срокове” – 25 точки. Доколкото посочената грешка не би могла да се коригира без това да доведе до изменение на условията на обществената поръчка, е налице хипотезата на чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, а именно - налице е необходимост от прекратяване на процедурата поради установени нарушения при откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.01.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Красимир Георгиев Вълчев
Длъжност: Главен секретар