Информация за преписката

Възложител: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти - /Старо наименование - Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/ - /Старо наименование - Национален институт за обучение на директори /НИОД/
Номер: 01473-2012-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.niod.bg/modules/wfdownloads/visit.php?cid=9&lid=45
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е за избор на изпълнител на дейност „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви” по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР. Чрез настоящата дейност трябва да бъдат предадени и усвоени ключови умения и компетенции за оценка на риска от конфликт, неговото ефективно управление и превенция в училищна среда, което ще се постигне чрез формиране на екипи, обучени да се справят и да обучават за справяне с агресията и насилието в училище. Целева група на дейността са 13 000 педагогически специалисти, обособени в екипи от всички училища .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/12/2012 00:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   507665   Решение         06.11.2012 г.  06.11.2012 г. 
2   507669   Обявление за поръчка (ЕС)     06.11.2012 г.  06.11.2012 г. 
3   509690   Решение     19.11.2012 г.  19.11.2012 г. 
4   558114   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.09.2013 г.  02.09.2013 г. 
5   647893   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.02.2015 г.  11.02.2015 г.