Версия за печат

01473-2012-0001

BG-Банкя:

РЕШЕНИЕ

Номер: 109-КПС-03 от 24.09.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО), ул. Княз Борис І, №7, За: Анелия Филипова Андреева, Република България 1320, Банкя, Тел.: 02 9977402, E-mail: niod_2006@abv.bg, Факс: 02 9977127

Място/места за контакт: ул. Княз Борис І, №7, Канцелария, ет.2, стая 217

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: niod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.niod.bg/modules/news/index.php?storytopic=17.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви” Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

II.3) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е за избор на изпълнител на дейност „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви” по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР. Чрез настоящата дейност трябва да бъдат предадени и усвоени ключови умения и компетенции за оценка на риска от конфликт, неговото ефективно управление и превенция в училищна среда, което ще се постигне чрез формиране на екипи, обучени да се справят и да обучават за справяне с агресията и насилието в училище. Целева група на дейността са 13 000 педагогически специалисти, обособени в екипи от всички училища .

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

80000000, 80500000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги по обучение

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 109-КПС-03 от 24.09.2012 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2012-507669
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2012/S 215 - 355131 от 08.11.2012 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1473-2012-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

507669

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

06.11.2012 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1

Вместо:

Неподаването на декларацииипо чл. 47 от ЗОП води до отстраняване на участника

Да се чете:

Наличието на обстоятелства посочени в декларациите по чл. 47 от ЗОП води до отстраняване от участие в процедурата

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2, т.1 в ляво

Вместо:

1. заверени от регистриран одитор счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад на одитора за всяка от предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), в случай, че финансовият им отчет подлежи на независим финансов одит, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Непредставянето на някой от тези документи води до отстраняване на участника

Да се чете:

1. заверени от регистриран одитор счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад на одитора за всяка от предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), в случай, че финансовият им отчет подлежи на независим финансов одит, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Непредставянето на някой от тези документи води до отстраняване на участника. За участници, за които ГФО и съставните му части са публикувани, достъпни и видими в Търговския регистър, изискването за представяне на посочените документи не се прилага.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2. т. 2 в дясно

Вместо:

2.Участникът трябва да има застрахователна полица или еквивалентен документ В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Да се чете:

2.Участникът трябва да има застрахователна полица или еквивалентен документ за професионална отговорност за туроператорска или туристическа агентска дейност. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.2.1.

Вместо:

Техническа оценка ТО; ТО = П1 + П2 + П3 = 100 точки;П1=10т; П2=10т; П3=80 т. Финансова оценка ФО

Да се чете:

Техническа оценка ТО; ТО = П1 + П2 + П3 = 100 точки; П1 Подготвителен етап=10т; П2 Етап създаване ресурсни предпоставки за осигуряване на обучението=10т; П3 Методология и план за работа=80 т. ФО=К1+К2 К1 цена за изпълнение на Компонент 1 Обучение=50 т. К2 цена за изпълнение на Компонент 2 Осигуряване на Логистична подкрепа на обучението =50 т.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение 3 , ІІ. 4) Пълно описание на методиката за оценка, показател , 3. Последователност и методика за оценка по показатели Подпоказатели за оценка на Методология и план за работа 1. Анализ и правилно разбиране на целите на поръчката

Вместо:

Участникът е представил анализ на обществената поръчка по начин, който показва неразбиране по отношение на целите на обществената поръчка и/или изискванията на Възложителя - 1 т.

Да се чете:

Текстът отпада

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение 3 , ІІ. 4) Пълно описание на методиката за оценка, показател , 3. Последователност и методика за оценка по показатели Подпоказатели за оценка на Методология и план за работа 2. Мерки за управление на потенциалните рискове, посочени в Техническото задание от Възложителя

Вместо:

В техническото предложение се съдържа само общ ангажимент за справяне с рисковете и кандидатът има съществени пропуски при формулирането на обосновката как предложените мерки ще доведат до справяне с посочените рискове -1.

Да се чете:

В техническото предложение се съдържа само общ ангажимент за справяне с рисковете и кандидатът има пропуски при формулирането на обосновката как предложените мерки ще доведат до справяне с посочените рискове - 1 т.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение 3 , ІІ. 4) Пълно описание на методиката за оценка, показател , 3. Последователност и методика за оценка по показатели Подпоказатели за оценка на Методология и план за работа 5. Ресурси - адекватност на входните ресурси спрямо резултатите – доколко е ясно разпределението на необходимия технически и човешки ресурс; задачи и отговорности на отделните ключови експерти съгласно планираните дейности

Вместо:

Участникът не е описал необходимия технически и човешки ресурс за изпълнението, или описаните ресурси са недостатъчни и не обезпечават качествено изпълнение на поръчката - 1 т.

Да се чете:

Участникът е описал техническите и човешки ресурси за изпълнението, но описаните ресурси не обезпечават качествено изпълнение на поръчката - 1т.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
30/11/2012
Да се чете:
03/12/2012
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Административна информация

Да се чете:

Срокът за подаване на оферти е съкратен на 25 дни на основание наличие на предварително обявление, изпратено за публикуване обявление до ОВ и РОП по електронен път и осигурен пълен достъп по електронен път до документацията за участие в Профил на купувача НИОКСО на Интернет адрес: http://www.niod.bg/modules/news/index.php?storytopic=17


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18,, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.11.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Анелия Филипова Андреева
Длъжност: директор НИОКСО, партньор по проект BG051PO001-3.1.03-0001