Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0026
Адрес на профила на купувача: http://www.minedu.government.bg/left_menu/contracts/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация по чужд език, за детски и начален учител, за придобиване на професионална квалификация „учител” и "учител по информатика и информационни технологии" с оглед професионалното израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си” по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целева група на проекта са педагогически специалисти в системата на народната просвета до 35 години, които желаят да повишат квалификацията си.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/10/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   502776   Обявление за поръчка (ЕС)     04.10.2012 г.  05.10.2012 г. 
2   502779   Решение         04.10.2012 г.  05.10.2012 г. 
3   504364   Решение     15.10.2012 г.  16.10.2012 г. 
4   512544   Решение         06.12.2012 г.  07.12.2012 г.