Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0011
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Обекта на поръчката включва предоставяне на консултантски услуги и експертиза във връзка с изпълнението на проект „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България“ е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавната администрация”. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Обхватът на поръчката включва: извършване на хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика; разработване на предложения за функционално и структурно оптимизиране системата за разработване и провеждане на научната политика; разработване и разпространение на информационни материали; и организиране и провеждане на конференция за представяне на резултатите от проекта. Изпълнението на поръчката ще се осъществява в тясно сътрудничество с представителите на Възложителя и със сформираната консултативна работна група.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/03/2012 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   472820   Решение         29.02.2012 г.  01.03.2012 г. 
2   472821   Обявление за поръчка (ЕС)     29.02.2012 г.  01.03.2012 г. 
3   488197   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     25.06.2012 г.  25.06.2012 г. 
4   554608   Информация         08.08.2013 г.  09.08.2013 г.