Версия за печат

00165-2012-0011

BG-София: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: г-жа Албена Вуцова, г-жа Лора Павлова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217647, E-mail: a.vutsova@mon.bg, Факс: 02 9811404

Място/места за контакт: бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Техническа помощ за изпълнение на проект „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 11
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

предмет :„Техническа помощ за изпълнение на проект „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71620000, 79951000

Описание:

Услуги, свързани с анализи
Услуги по организиране на семинари


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
297700 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: "Техническа оценка" (То); тежест: 80
Показател: "Предлагана цена" (Пц); тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 250 - 408484 от 29.12.2011 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 43 - 070611 от 02.03.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: Д01-224 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Техническа помощ за изпълнение на проект „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.04.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение "Капацитет за бъдещето" 176239705, ул. "Триадица" № 4, Република България 1000, София, Тел.: 02 9814738

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 324975 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 297700 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

проект " Хоризонтален анализ на систематаза формулиране и реализация на научната политика на Република България", финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.06.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ