Версия за печат

00165-2012-0011

BG-София: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: г-жа Албена Вуцова, г-жа Лора Павлова, България 1000, София, Тел.: 02 9217647, E-mail: a.vutsova@mon.bg, l.pavlova@mon.bg, Факс: 02 9811404

Място/места за контакт: бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи:

Министерството на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков " № 2 А, За: дежурен по деловодство, България 1000, София, Тел.: 02 9217781

Място/места за контакт: Дирекция "Канцелария и административно обслужване", етаж 1, стая 1

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Министерството на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков " № 2 А, За: дежурен по деловодство, България 1000, София, Тел.: 02 9217781

Място/места за контакт: Дирекция "Канцелария и административно обслужване", етаж 1, стая 1

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Техническа помощ за изпълнение на проект "Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 11
Основно място на изпълнение: територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Обекта на поръчката включва предоставяне на консултантски услуги и експертиза във връзка с изпълнението на проект „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България“ е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавната администрация”. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Обхватът на поръчката включва: извършване на хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика; разработване на предложения за функционално и структурно оптимизиране системата за разработване и провеждане на научната политика; разработване и разпространение на информационни материали; и организиране и провеждане на конференция за представяне на резултатите от проекта. Изпълнението на поръчката ще се осъществява в тясно сътрудничество с представителите на Възложителя и със сформираната консултативна работна група.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71620000, 79951000

Описание:

Услуги, свързани с анализи
Услуги по организиране на семинари

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Съгласно техническата спецификация

Прогнозна стойност без ДДС
324975 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Завършване

20.11.2012 г. 


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие следва да бъде в една от следните форми – парична сума, внесена по сметката на Министерството на образованието, младежта и науката (с посочен предмет на обществената поръчка): IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ – ЦУ или банкова гаранция в полза на възложителя (по избор на участника) в размер 3 200 (три хиляди и двеста лева) лв. Валидността на банковата гаранция за участие следва да бъде не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Условията за задържане и освобождаване на гаранциите са съгласно чл. 61-62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение е в размер 2 (две) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС и следва да бъде в една от следните форми – парична сума или банкова гаранция по избор на изпълнителя. Гаранцията за изпълнение трябва да бъде с валидност не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Условията за освобождаване или задържане на гаранцията за изпълнение са уредени в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по договора по банков път в български лева, по банковата сметка на изпълнителя по следния начин: 1. Авансово плащане – не се дължи. 2. Междинни плащания – след приемане на отчетеното с доклад изпълнение на всяка извършена дейност по договора в размер съгласно Ценовото предложение на изпълнителя и представяне на подписан двустранен констативен протокол за качественото изпълнение на съответната дейност и издадена оригинална фактура от изпълнителя. Общият размер на междинните плащания не може да надвишава 80% от цената на договора. 3. Окончателно плащане в размер на 20% от договорната цена, след приемане изпълнението на договора с окончателния доклад и представяне на подписан окончателен констативен протокол и издадена оригинална фактура от изпълнителя. Подробна информация относно плащането е предоставена в проекта на договор от Документацията за участие в процедурата. При изпълнението на поръчката следва да се спазват изискванията на действащото общностно и национално законодателство и актовете в областта на Структурните фондове на ЕС и правилата на Оперативна програма ”Административен капацитет”.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Не се изисква създаване на юридическо лице в случаите, в които участникът e обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Всеки участник следва да представи документите, изискуеми съгласно документацията за участие в процедурата, включително: 1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т.1. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод на български език. Когато участникът е обединение на юридически и/или физически лица, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). 2. Удостоверение за актуално състояние, когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, (оригинал или заверено от участника копие). Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в официален превод на български език; Чуждестранните лица могат да представят декларация, в случай, че в държавата, в която са установени, не се предвижда издаването на такъв документ, в превод на български език. 3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо). 4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП и по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. (оригинал); Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, както и Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо), съгласно образците, приложени към документацията за участие в поръчката. От процедурата се отстранява участник, който не е представил изискуемите документи дори след тяхното изискване по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП или по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г., който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, включително на тези по чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Банкова референция, издадена от обслужваща банка, в която изрично да е посочено, че участникът е коректен клиент. Референцията се представя задължително в оригинал съдържащ свеж печат на съответната банка, с датата на издаване до 30 (тридесет) дни, преди датата на подаване на оферта. 2. Заверено от участника копие на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три финансови години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.Поради възможността изготвянето на ГФО за последната 2010 г. да не е настъпило, следва да се има предвид възможността участника да докаже изискваните нива със справки за последната 2010 г. финансова година. 3. Подписана от участника информация за общия оборот и за оборота от услуги сходни с обекта на поръчката за предходните три години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Общият оборот на участника, за последните три финансови години, реализиран в резултат от изпълнението на сходни с обекта на поръчката услуги, трябва да бъде не по-малък от 350 000 лв. (триста и петдесет хиляди лева). В случай, че участник е обединение, изискването се отнася за обединението като цяло. Сходни с обекта на поръчката са услуги, свързани с: 1) Изготвяне на функционални и/или организационни проучвания и анализи на административни структури; 2) Разработване на аналитични и стратегически документи за публичната администрация; 3) Техническа помощ, свързана с дейността на работни групи, съставени от служители от държавната администрация; 4) Планиране на мерки за изграждане на институционален капацитет; 5) Провеждане на комуникационни дейности, включително изработване на информационни материали.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Списък, подписан от участника, съдържащ основните договори с предмет. За всеки описан договор се прилагат заверени от участника копия на препоръка/референция за добро изпълнение от предишни възложители, посочваща наименованието, стойността и оценка на изпълнението. 2. Списък на предложените експерти, включващ списък на предложените експерти, придружен с: - автобиографии на експертите; - оригинали или заверени от участника копия от документите, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на предложените експерти. Документи, които са на чужд език се представят и в превод.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът да е изпълнил най-малко 3 договора, с предмет, сходен с обекта на поръчката, за последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.). В случай, че участник е обединение, изискването се отнася за обединението като цяло. 2. Участникът трябва да предложи най-малко 4 експерта, които отговарят на следните изисквания: Експерт 1: Ръководител на екипа a) образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина; б) професионален опит: най-малко 7 години общ професионален опит/трудов стаж в публичния, академичния, частния или неправителствения сектор; в) най-малко 5 години професионален опит в реализацията на проекти за публичната администрация, свързани с анализи на функционирането на административните структури и предоставянето на публични услуги, както и планиране и провеждане на проучвания и изследвания в публичния сектор; г) управление и/или участие в най-малко 3 национални и/или международни проекти в публичната сфера. Експерти 2 и 3: Експерт Функционален анализ a) образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина; б) професионален опит: най-малко 5 години общ професионален опит/трудов стаж в публичния, академичния, частния или неправителствения сектор; в) най-малко 3 години специфичен опит в извършване на анализи, обработка на данни и проучвания в областта на институционалното изграждане на структури от публичния сектор; г) участие в най-малко 3 национални и/или международни проекти в публичната сфера. Това условие се счита за изпълнено ако предложеният експерт е хабилитирано лице и/или от лице с научна степен в съответната научна област. Експерт 4: Експерт Комуникации a) образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина; б) професионален опит: най-малко 5 години общ професионален опит/трудов стаж в публичния, академичния, частния или неправителствения сектор; в) най-малко 3 години специфичен опит в организация на комуникационни дейности и кампании за структури от публичния и/или частния сектор; г) участие в най-малко 3 национални и/или международни проекти в публичната сфера. Всеки участник, в зависимост от предложената организация за изпълнение на поръчката може да предложи и допълнителни експерти, като посочи техния брой, квалификация, както и в изпълнението на кои дейности ще участват, включително планираната заетост. За допълнителните експерти не се прилагат автобиографии.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател „Техническа оценка” (То); тежест: 80
Показател: Показател „Предлагана цена” (Пц); тежест: 20
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2011/S 250 - 408484 от 29.12.2011 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
19.03.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
29.03.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.03.2012 г.  Час: 11:00
Място

бул. "Княз Дондуков" № 2А

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Поръчката се изпълнява в рамките на проект „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, съгласно договор № 11-11-6 от 02.12.2011 г., сключен между Министерството на финансите и Министерството на образованието, младежта и науката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/11/1.1-03.

VI.3) Допълнителна информация

забележка 1: към раздел IV.2.1. "Критерии за възлагане": Критерии за оценка по показател „Техническа оценка” (То): К1: Стратегия и методи за изпълнение на поръчката – максимален брой точки 30; К2: Описание на дейностите, техниките и инструментите за изпълнение – максимален брой точки 30; К3: Организация на изпълнението на поръчката – максимален брой точки 20; К4: График и ресурси за изпълнение на поръчката – максимален брой точки 20. забележка 2 : Срокът за представяне на оферти е намален по реда на чл. 64, ал. 3: - обявлението за откриване на обществената поръчка е изпратено за публикуване до "Държавен вестник" и до РОП на Агенцията за обществени поръчки по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; - Възложителят е осигурил пълен достъп до документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка по електронен път - http://www.mon.bg.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от публикуване на решението и обявлението в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ