Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0001
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Чрез проучването трябва да се установи влиянието на проекта върху качеството на висшето образование в България в т.ч. мотивацията на студентите за учене и постигане на високи резултати в учебния и извън учебния процес; повишаване привлекателността на специалности, по които се усеща дефицит на пазара на труда, заложени в специфичните цели на проекта; развитието на творческия потенциал и иновативността на студентите чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция. Проучването трябва да покаже и нивото на удовлетвореността на кандидатстващите по проекта и партньорите относно процедурите, правилата и условията за класиране в т.ч.: да се установят евентуални трудности, които са срещали студентите при кандидатстване в проекта; да се изработят препоръки за усъвършенстване на механизмите за кандидатстване и процедурите на избор на студентите. Обект на изследването ще бъдат студентите, кандидатствали и кандидатстващи за стипендии и/или награди по проект „Студентски стипендии и награди, като бъдат обхванати представителни извадки от студентите и представители на ръководствата и административния персонал, работещ по проекта от всички висши училища. Изследването трябва да бъде проведено в два етапа – първи до края на месец май 2012 г. и втори до приключване на проекта през октомври 2012, като при провеждането му трябва да бъдат анкетирани не по-малко от 10 000 души. В края на втория етап изследването трябва да завърши със сравнителен анализ на двата периода и да отчете евентуалните промени и подобрения направени в резултат на препоръките от първия етап.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/04/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   469738   Решение         21.02.2012 г.  21.02.2012 г. 
2   469742   Обявление за обществена поръчка         21.02.2012 г.  21.02.2012 г. 
3   508020   Решение         08.11.2012 г.  08.11.2012 г.