Версия за печат

00165-2012-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р01-87 от 07.11.2012 г. 

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Галина Чекурова, България 1000, София, Тел.: 02 9217784, E-mail: g.chekurova@mon.bg, Факс: 02 9217643

Място/места за контакт: Дирекция "Висше образование"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mon.bg/left_menu/contracts/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеВ) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

II.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата
по реда на ЗОП

Открита процедура

II.3) Обект на поръчката
Услуги
II.4) Мотиви за прекратяване на процедура

Прекратяването е обусловено от загуба на предвиденото по проект BG051PO001-4.2.04 "Студентски стипендии и награди", съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", европейско съфинансиране поради приключване на проекта (изтичане на неговия срок) и последвалата от това обективна невъзможност за изпълнение на проектните дейности и тяхното финансиране след приключването на проекта.

ІI.5) Описание на предмета на поръчката

Провеждане на социологическо проучване сред целевата група и партньорите по проект "Студентски стипендии и награди", съфинансиран от ЕСФ по ОП "РЧР 2007-2013".


III: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

В "Официален вестник" на ЕС или в "Държавен вестник" на РБ
номер: 37 от 01.03.2012 г. 
В Регистъра на обществените поръчки
уникален №: 00165-2012-0001

IV: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение
номер: Р01-5 от 21.02.2012 г. 

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.11.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Мария Атанасова Фъртунова
Длъжност: ръководител на проект