Информация за преписката

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
Номер: 00640-2019-0026
Адрес на профила на купувача: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Основна цел на проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ е подобряване на средата за научноизследователска дейност, повишаване качеството на научните разработки и пазарната реализация на резултатите от тях в сферите на Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ (процедура BG05M2OP001-1.001, ОП НОИР). Услугата по колокация включва предоставяне на физическо пространство в специализирани зали, в които следва да се инсталира и помещава сървърно оборудване, представляващо хардуерна инфраструктура на Център за съхраняване и обработка на големи масиви от информация („Център/а за данни“ / „Data center” / „Дейта център“). Подробно описание на техническите изисквания и условията за изпълнение се съдържа в документацията към процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/10/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927542   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2019 15.08.2019
2   927547   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.08.2019 15.08.2019
3   930832   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.08.2019 02.09.2019