Деловодна информация
00640
РД-40-157 29/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
29/08/2019 (дд/мм/гггг)
00640-2019-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-40-157 29/08/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Софийски университет Св. Климент Охридски 000670680
бул. Цар Освободител №15
София BG411 1504 България
Ирена Георгиева; Петър Станулов +359 28464210
georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg +359 28464210

Интернет адрес/и

https://www.uni-sofia.bg

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/osiguryavane_na_kolokaciya_za_nuzhdite_


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД 40-135 12/07/2019 (дд/мм/гггг)
00640-2019-0026

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


29/08/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

проф. дфн Анастас Георгиев Герджиков Ректор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Софийски университет Св. Климент Охридски 000670680
бул. Цар Освободител № 15
София BG411 1504 България
Ирена Георгиева; Петър Станулов +359 28464210
georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg +359 28464210

Интернет адрес/и

https://www.uni-sofia.bg

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/osiguryavane_na_kolokaciya_za_nuzhdite_

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осигуряване на колокация за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство
51611000      
Услуги

Основна цел на проект "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ" е подобряване на средата за научноизследователска дейност, повишаване качеството на научните разработки и пазарната реализация на резултатите от тях в сферите на Компонент 4 "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" (процедура BG05M2OP001-1.001, ОП НОИР). Услугата включва разработване, внедряване и поддръжка на уеб базирана платформа за електронна дистанционна форма на обучение (ЕДО) "Наследство БГ". В техническата спецификация са посочени подробни технически параметри към изискванията за изпълнение нa услугата.
Раздел VI: Допълнителна информация
29/08/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 927542 (година и номер на документа)
2019/S 157-387947 (напр. 2015/S 123-123456)   927542
12/07/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
19/09/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
03/10/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.6
Текстът "Продължителност в месеци: 8" следва да се заличи и да се посочи конкретна дата

30/05/2020 (дд/мм/гггг)
23:59
IV.2.7
20/09/2019 (дд/мм/гггг)
13:00
04/10/2019 (дд/мм/гггг)
13:00На основание чл. 100, ал. 1 и ал. 3 ЗОП са направени изменения в Техническите спецификации на поръчката, както и е отстранена техническа грешка в документацията за участие на стр. 8. относно образуването на ценовите оферти (т.6.1.1.). Пълен и неограничен достъп до обществената поръчка и коригираната документация се осигурява на адрес: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/osiguryavane_na_kolokaciya_za_nuzhdite_na_cent_r_za_obrabotka_na_golemi_masivi_ot_danni

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва