Деловодна информация
00640
 
да
да
12/08/2019 (дд/мм/гггг)
00640-2019-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Софийски университет Св. Климент Охридски 000670680
Софийски университет Св. Климент Охридски, бул. Цар Освободител №15
София BG411 1504 България
Ирена Георгиева; Петър Станулов +359 28464210
georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg +359 28464210

Интернет адрес/и

https://www.uni-sofia.bg

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Софийски университет Св. Климент Охридски 000670680
Софийски университет Св. Климент Охридски, Ректорат, отдел Секретариат и деловодство
София BG 1504 България
Петър Станулов +359 28464210
op@admin.uni-sofia.bg +359 28464210

Интернет адрес/и

https://www.uni-sofia.bg

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Осигуряване на колокация за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ"
51611100      
Услуги

Основна цел на проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ е подобряване на средата за научноизследователска дейност, повишаване качеството на научните разработки и пазарната реализация на резултатите от тях в сферите на Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ (процедура BG05M2OP001-1.001, ОП НОИР). Услугата по колокация включва предоставяне на физическо пространство в специализирани зали, в които следва да се инсталира и помещава сървърно оборудване, представляващо хардуерна инфраструктура на Център за съхраняване и обработка на големи масиви от информация („Център/а за данни“ / „Data center” / „Дейта център“). Подробно описание на техническите изисквания и условията за изпълнение се съдържа в документацията към процедурата за възлагане на обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
980000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
51611100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Р. България, в колокационен център, предложен от избрания за изпълнител.

Услугата по колокация включва предоставяне на физическо пространство в специализирани зали, в които следва да се инсталира и помещава сървърно оборудване, представляващо хардуерна инфраструктура на Център за съхраняване и обработка на големи масиви от информация („Център/а за данни“ / „Data center” / „Дейта център“).
Необходимо е да се създадат съответните условия за непрекъсната работа на Центъра за данни, поради което в предмета на поръчка влизат и дейностите по:
поради което в предмета на поръчката влизат и:
- осигуряване на необходимото електрозахранване и интернет свързаност, поддържане на прецизна климатизация и контрол на достъпа;
- техническа поддръжка на специализираните помещения и системна администрация на интернет-свързаността за срока на договора.
Важно! Доставката, монтажът и гаранционната хардуерна поддръжка на сървърното оборудване на Центъра за данни не са част от предмета на настоящата поръчка.
Подробно описание на задължителните дейности, които следва да бъдат изпълнени, е представено в раздел I.Б Технически спецификации - от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
980000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по ОП НОИР

Посочената в т. II.2.6. стойност е максимално допустимата за изпълнение на поръчката. Договорът за изпълнение на обществената поръчка влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система на СУ и е за срок на действие до 31.12.2023г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставя изискване.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя изискване за икономическо и финансово състояние към участниците по отношение на реализирания годишен общ оборот, съответно на реализирания оборот от дейности, попадащи в предмета на поръчката съобразно §2, т. 66, съотв. т. 67 от ДР на ЗОП.
Под „дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка” се има предвид изпълнението на услуги, свързани с осигуряване на колокация за сървърно оборудване и/или друго оборудване в специализирани помещения, включващо и предоставяне на интернет и електрозахранване, постоянна температура и контрол на достъпа.


Участниците в обществената поръчка следва да имат реализирани минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) равен или надвишаващ: 1 960 000 лева без ДДС и оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер, равен или надвишаващ: 980 000 лева без ДДС.
При подаване на офертата участниците попълват информацията за икономическото и финансовото състояние в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“.
При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Информацията следва да обхваща последните три приключили финансови години, считано от крайната дата за подаване на офертите. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
За „услуга с предмет, идентичен или сходен на предмета на поръчката“ ще се приемат изпълнени дейности за осигуряване на колокация за сървърно и/или друго оборудване в специализирани помещения, включващо предоставяне на интернет и електрозахранване, постоянна температура и контрол на достъпа.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата, съответствие с изискването за опит в идентични или сходни услуги се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални способности“, в полето „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид” с посочване на предмета на услугата, стойностите, датите и получателите.
При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума или,
2. банква гаранция или,
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покртитие отговорността на изпълнителя.
Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/09/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Софийски университет, сграда Ректорат, зала 1, адрес: бул. Цар освободител № 15

На публучно заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В процедурата може да участва всяко бълг. или чуждестранно физ. или юридич. лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал.1 от ЗОП и изискваният на възложителя. За участник не трябва да са налице обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП, чл.3,т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 ЗПКОНПИ и условията на чл.107 ЗОП, а информация за наличието или липсата за обстоятелства за тези обстоятелства се попълва в ЕЕДОП в част III, Раздел А,Б,В и Г.
2.Участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
3.Отстранява се участник, който не отговаря на критериите за подбор и/или е представил представил „Неподходяща оферта“. „Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или която е подадена от участник, за когото са налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване
4. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно приложимите хипотези по чл. 116 ЗОП.
5. Избраният за изпълнител, преди сключване на договор представя доказателства по чл.58 от ЗОП:
5.1.За обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
5.2. за обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.2 - съответния документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава;
5.3. за обстоятелството по чл. 54,ал.1,т.3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
5.4. за обстоятелството по чл. 54,ал.1, т.6 и по чл.56, ал.1,т.4 - удостоверение от органите на ИА „ГИТ";
5.5. За обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение издадено от Агенцията по вписванията.
6. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума или 2. банкова гаранция или 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията.
7. Възложителят извършва плащанията за предоставената услуга по договора, съгласно ценовото предложение на изпълнителя, неразделна част от договора за обществена поръчка, както следва: Междинни плащания – на равни части всяко тримесечие в срок до 30 дни, считано от одобрението на съответния междинен тримесечен доклад за отчитане на изпълнението и представяне на необходимите документи съгласно чл. 10, ал. 1 от проекта на договора, входирани в деловодството на възложителя.Окончателно плащане в срок до 10 дни, считано от одобрение на окончателен доклад /подписване на протокол за одобрение на доклад/, окончателно приемане изпълнението по договора /подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за приемане услугите по договора/ и представяне на необходимите документи съгласно чл. 10, ал. 2 от проекта на договора. В случай че окончателното плащане по договора не е за пълно тримесечие, размерът на възнаграждението се определя като общата месечна цена, предложена от изпълнителя, се раздели на 30, за да се определи дължимото възнаграждение за един ден.
Всички условия и изисквания са посочени в документацията към настоящата процедура, достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/osiguryavane_na_kolokaciya_za_nuzhdite_na_cent_r_za_obrabotka_na_golemi_masivi_ot_danni

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП, при спазване на срока, посочен в чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва