Информация за преписката

Възложител: Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ - БАН - /Старо наименование - Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/
Номер: 01517-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12
Процедура: Открита процедура
Описание: ППредмет на настоящата поръчка е „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: МОНОКРИСТАЛЕН ДИФРАКТОМЕТЪР, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ BG05M2OP001-1.001-0008“ в т. ч. инсталиране, приемни изпитания на място и въвеждането му в експлоатация, както и обучение на служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на уреда, включително гаранционния му сервиз.В рамките на гаранционното обслужване Изпълнителят трябва да демонтира апарата от бл.107 ул. Акад. Г. Бончев № 2, София 1113 и да го монтира в Кампус “Г. Милев (БАН IV км. бл.29 1113 София, Район Слатина). Оборудването е за нуждите на Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"– БАН и Факултет по химия и фармация на СУ „ Св. Климент Охридски“, съгласно проект Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“ BG05M2OP001-1.001-0008.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/09/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926827   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.08.2019 12.08.2019
2   926844   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
3   929821   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.08.2019 29.08.2019
4   946030   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.11.2019 28.11.2019