Деловодна информация
1517
497РД08 08/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
08/08/2019 (дд/мм/гггг)
1517-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ - БАН - /Старо наименование - Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/ 831906364
ул. Акад. Г. Бончев № 2 бл. 107
София BG411 1113 България
проф. д-р Росица Николова +359 885099158
rosica.pn@clmc.bas.bg +359 2979-7056

Интернет адрес/и

http://www.imc.bas.bg

http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Наука и образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: МОНОКРИСТАЛЕН ДИФРАКТОМЕТЪР
38000000      
Доставки

ППредмет на настоящата поръчка е „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: МОНОКРИСТАЛЕН ДИФРАКТОМЕТЪР, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ BG05M2OP001-1.001-0008“ в т. ч. инсталиране, приемни изпитания на място и въвеждането му в експлоатация, както и обучение на служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на уреда, включително гаранционния му сервиз.В рамките на гаранционното обслужване Изпълнителят трябва да демонтира апарата от бл.107 ул. Акад. Г. Бончев № 2, София 1113 и да го монтира в Кампус “Г. Милев (БАН IV км. бл.29 1113 София, Район Слатина). Оборудването е за нуждите на Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"– БАН и Факултет по химия и фармация на СУ „ Св. Климент Охридски“, съгласно проект Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“ BG05M2OP001-1.001-0008.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
640670      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", с административен адрес: ул. "Акад. Георги Бончев" № 2, бл. 107, 1113 София

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ за Монокристален дифрактометър с два източника на рентгеново лъчение, едновременно монтирани със софтуерно превключване между източниците на лъчение с възможности за провеждане на експеримент при високо налягане:
1.1 МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
? Четири-кръгов „kappa” гониометър или еквивалентен с отклонение от центъра при въртене не по-вече от 7 микрона
? Шкаф за радиационна защита осигуряващ безопасна работа и видимост към пробата
? Наличие на микро-фокусен източник на рентгеново лъчение Cu с работна мощност не по-ниска от 30W
? Наличие на микро-фокусен източник на рентгеново лъчение Mo с работна мощност не по-ниска от 30W
? Диаметър на лъча на източниците на рентгеново лъчение (Cu и Mo) по-малък 0.271 mm ;
? Фокусиране на рентгеново лъчение (Cu и Mo) чрез многослойна оптика (Multi-layer optics) или еквивалентна
? Поддръжка на юстировка на дифрактометър (рентгенов източник/гониометър/детектор) с тестов кристал, (ylide или аналогичен) на място, (т.е. не се извършва само фабрично)
? Видеокамера/система за центриране на кристала
? Детектор на рентгеново лъчение позволяващ събирането на данните в непрекъснат режим т.е. „shutter less operation“ от тип CMOS, HPC или еквивалентен (т.е. детектора не е CCD charge coupled device)
? Активна повърхност на детектора не по-малка от 60 cm2;
? Размер на пиксела на детектора не повече от 101 х 101 микрометра (101?m x 101?m )
? Автоматично програмно управление на детектора при събиране на данните.
? Приставка ниска/ висока температура с включен модул(и) за производство на необходимия азот. Приставката поддържа температурен диапазон (включващ 100 – 400К), Температурно отклонение до 1?
? Система за охлаждане на генератора на високо напрежение, рентгеновите тръби и детектора (при необходимост): Автономна (т.е. да не изисква включване към течаща (чешмяна) вода)
? Система за измервания при високо налягане (с използване на Мо лъчение) включваща и Diamond Anvil Cell и достигаща до налягане от поне 20 GPa. Системата да е съвместима с гониометъра, фокусиращата оптика и управлението за събиране на данни и с предоставения програмен пакет. Допустима е подмяна на част от компонентите (например колиматор и др.). При монтиране на системата за високо налягане да не се налага допълнителна юстировка на дифрактометъра
? Програмното осигуряване да включва най-малко 10 броя програмни пакети за провеждане на експеримент, обработка на данните от експеримента (DataReduction), експорт на данните към SHELX и ССР4 програмни продукти за решаване на кристални структури или еквивалентни безплатни програмни пакети. Атуализация (Update ) на изискващите платен лиценз програмни пакети за не по-малко от 10 г.
? Компютър за контрол и управление на дифрактометъра, с инсталирани програмни продукти за събиране и обработка на данни, съвместими с предлаганата система за измервания при високо налягане
Минимални необходими принадлежности:
? Документация за експлоатация и поддръжка на апаратурата – на български или английски език
? Апаратът да бъде окомплектован с всички необходими референти материали, консумативи и модули за работа в предлаганите режими, като например референтен кристал, гониометрични глави, компресорна система, охлаждаща система, газови тръбопроводи, вакуум помпи и други необходими системи, изключение се прави за бутилките с газове.
Срок за доставка, инсталиране, извършване на приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването:
? до 120 календарни дни след получаване на възлагателно писмо, съгласно проекта за договор.
Описанието продължава в Раздел VI.3) на Обявлението.
Критериите по-долу
 
ДА „допълнителни технически и функционални изисквания” (Птфх)    50%
„гаранционен сервиз (Пгс)    10%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
640670      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект - ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ BG05M2OP001-1.001-0008“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя критерии за подбор към участниците, които се отнасят до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно: доставка на уреда предмет на настоящата обществена поръчка, в т. ч. дейностите по монтаж, обучение за работа с него и гаранционното му обслужване изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 640 670 (шестстотин и четиридесет хиляди шестстотин седемдесет) лева.

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно: доставка на уреда предмет на настоящата обществена поръчка, в т. ч. дейностите по монтаж, обучение за работа с него и гаранционното му обслужване изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 640 670 (шестстотин и четиридесет хиляди шестстотин седемдесет) лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изпълнена успешно минимум 1 /една/ дейност идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.

Участникът да има опит в доставката на оборудване /уред/, като през последните 3 /три/ години трябва да е изпълнил успешно минимум 1 /една/ дейност идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.
Забележка:
Под „идентичен предмет“ следва да се разбира доставката на оборудване /уред/ от същия вид като уреда, подробно описан в настоящата обществена поръчка.
Под „сходен предмет” следва да се разбира доставката на оборудване /уред/ от подобен вид - с близки характеристики като на уреда, подробно описан в настоящата обществена поръчка.
Под „изпълнени дейности” се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в последните три години.
Под „последни три години” следва да се разбира три години назад, считано от датата на подаване на офертата за участие в процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът на изпълнение на поръчката е не повече от 120 календарни дни от получаване на възлагателно писмо. Срокът за изпълнение на поръчката включва срокът за доставка, инсталиране, извършване на приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването.
Срокът за инсталиране, извършване на приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването не може да бъде по-дълъг от 45 дни след доставката на оборудването.
Забележка: Участник предложил срок по-дълъг от посочените ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Посочените сроковете са задължителни за участниците в процедурата.
Сроковете за изпълнение на поръчката се посочват от участника в предложението за изпълнение на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/09/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

16/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", с административен адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 107, 1113 София

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата и упълномощени от тях представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел II.2.4) на Обявлението
Инсталация и обучение:
? Обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на апарата на минимум 3 (трима) специалисти.
? Обучение, в ИМК-БАН, за пускане на проби, работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на минимум 8 (осем) специалисти.
? Срок за инсталирането, извършването на приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването до 45 дни след доставката на оборудването;
? Инсталация на апарата и провеждане на калибрационни експерименти.
? Документация за инсталация, работа, поддръжка и ремонт на апарата, включваща подробни схеми (електрически, технически чертежи и др.) на отделните компоненти и части.
? Три посещение, в рамките на гаранционното обслужвате, на оторизиран специалист за рутинна поддръжка, при заявка от страна на възложителя;
? В рамките на гаранционното обслужване демонтаж от бл.107 ул. Акад. Г. Бончев № 2, София 1113 и монтаж на апарата в Кампус “Г. Милев (БАН IV км. бл.29 1113 София, Район Слатина )
1.2 . МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ
Срок на гаранционен сервиз: не по-малко от три (3) години.
2.2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, а именно:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
Възложителят не отстранява от процедурата кандидат или участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
3. опитал е да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
2.3. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 2, т. 44 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
2.4. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранено и чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, както и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
2.5. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2.6. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да бъде подадена в 10-дневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, считано от срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва