Деловодна информация
1517
533 РД08 26/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
26/08/2019 (дд/мм/гггг)
01517-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

533 РД08 26/08/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ - БАН - /Старо наименование - Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/ 831906364
ул. Акад. Г. Бончев № 2 бл. 107
София BG411 1113 България
Проф. д-р Росица Николова +359 885099158
rosica.pn@clmc.bas.bg +359 29797056

Интернет адрес/и

http://www.imc.bas.bg

http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
496РД08 08/08/2019 (дд/мм/гггг)
01517-2019-0005

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

На основание чл. 196, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисята за защита на конкуренцията в 10-дневен срок.


26/08/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

проф. д-р Росица Петрова Николова директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ - БАН - /Старо наименование - Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/ 831906364
ул. Акад. Г. Бончев № 2 бл. 107
София BG411 1113 България
проф. д-р Росица Николова +359 885099158
rosica.pn@clmc.bas.bg +359 29797056

Интернет адрес/и

http://www.imc.bas.bg

http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: МОНОКРИСТАЛЕН ДИФРАКТОМЕТЪР
38000000      
Доставки

ППредмет на настоящата поръчка е „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: МОНОКРИСТАЛЕН ДИФРАКТОМЕТЪР, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ BG05M2OP001-1.001-0008“ в т. ч. инсталиране, приемни изпитания на място и въвеждането му в експлоатация, както и обучение на служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на уреда, включително гаранционния му сервиз.В рамките на гаранционното обслужване Изпълнителят трябва да демонтира апарата от бл.107 ул. Акад. Г. Бончев № 2, София 1113 и да го монтира в Кампус “Г. Милев (БАН IV км. бл.29 1113 София, Район Слатина). Оборудването е за нуждите на Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"– БАН и Факултет по химия и фармация на СУ „ Св. Климент Охридски“, съгласно проект Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“ BG05M2OP001-1.001-0008.
Раздел VI: Допълнителна информация
26/08/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 379337 (година и номер на документа)
2019/S 154-379337 (напр. 2015/S 123-123456)   926844
08/08/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.2.4
1.1 Минимални технически и функционални изисквания, булит 11

Размер на пиксела на детектора не повече от 101 х 101 микрометра

Размер на пиксела на детектора не повече от 140 х 140 микрометраВ документацията за участие в РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА в т.1.1 МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, булит 11 вместо "Размер на пиксела на детектора не повече от 101 х 101 микрометра (101?m x 101?m )" да се чете "Размер на пиксела на детектора не повече от 140 х 140 микрометра (140?m x 140?m )"

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва