Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2019-0113
Адрес на профила на купувача: http://dlsbalchik.sidp.bg/tp10/
Процедура: Открита процедура
Описание: Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества фабрично нови резервни части за МПС, собственост на ТП "ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП Шумен за МПС, посочени по марка, модел, вид гориво, година на първа регистрация, № на рама, обем на двигател и максимална мощност съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията. Срок на договора – 12 месеца, считано от дата на сключване на договора, или до изчерпване на финансовия ресурс от 25000.00лв.без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. Сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такава
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   916638   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2019 17.06.2019
2   916639   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.06.2019 17.06.2019
3   931521   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 09.09.2019