Деловодна информация
02711ТП ДЛС Балчик
И-166 14/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
14/06/2019 (дд/мм/гггг)
02711-2019-0113 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК ТП ПРИ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 2016174120130
ул. Черно море № 9
Балчик BG332 9600 България
инж.Радослав Радев +359 57973223
dlsbalchik@gmail.com +359 57972039

Интернет адрес/и

http://dlsbalchik.sidp.bg/

http://dlsbalchik.sidp.bg/tp10/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dlsbalchik.sidp.bg/tp10/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

ловно и горско стонаство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка чрез покупка по заявка на резервни части за служебни МПС на ТП „ ДЛС Балчик”
34913000      
Доставки

Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества фабрично нови резервни части за МПС, собственост на ТП "ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП Шумен за МПС, посочени по марка, модел, вид гориво, година на първа регистрация, № на рама, обем на двигател и максимална мощност съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията.
Срок на договора – 12 месеца, считано от дата на сключване на договора, или до изчерпване на финансовия ресурс от 25000.00лв.без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. Сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такава
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34913000      
34300000      
34312000      
34320000      
34322000      
34411000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

„ Ремонтна работилница”, находяща се в гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 81, общ. Балчик, обл. Добрич

Периодична доставка чрез покупка по заявка на фабрично нови резервни части за МПС, собственост на ТП "ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП Шумен за МПС - марка ВАЗ Нива 21213, Нива 21214, УАЗ 3303, УАЗ 2206, УАЗ Хънтър 31514, Тойота HILUX, Ван Санг Йонг Родиус, Опел Инсигния, Сузуки Гранд Витара, Рено Рапид, Ленд Ровър Дефендър 90, мотопеди Сънсто Ерома 50 и Шенк Ги, посочени по марка, модел, вид гориво, година на първа регистрация, № на рама, обем на двигател и максимална мощност съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Резервните части предмет на доставката трябва да са фабрично нови, неупотребявани, без скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, съответстващи на изискванията на производителя на посочените МПС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Стойността на доставката се заплаща в лева по банков път в 15 ( петнадесет ) дневен срок след издаване и представяне на фактура. Фактура се издава след подписване от Възложителя на двустранен- приемо-предавателен протокол (стокова разписка или еквивалентен документ) за извършената доставка.
Финансиране от стопанската дейност на стопанството.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма изискване.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изискване

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да има изпълна най- малко една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години (2016, 2017, 2018 г.). Под дейност с предмет “идентичен или сходен“ с предмета на поръчката следва да се разбира извършване на доставка на резервни части за МПС. „Изпълнена” е тази доставка, която е извършена в рамките на заложения от Възложителя период, независимо от датата на възлагането й.

1. Участникът да има изпълна най- малко една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години (2016, 2017, 2018 г.). Под дейност с предмет “идентичен или сходен“ с предмета на поръчката следва да се разбира извършване на доставка на резервни части за МПС. „Изпълнена” е тази доставка, която е извършена в рамките на заложения от Възложителя период, независимо от датата на възлагането й.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието си с горното изискване, като попълват част ІV, б. „В“, т.1б на ЕЕДОП, като посочат доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, включително стойностите, датите и получателите. Доказва се с удостоверение, издадено от получателя или друг документ доказващ доставката или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може по всяко време след отварянето на офертите да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, включително и за тази по чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изисквания, на които следва да отговарят участниците са посочени в документацията, неразделна част от поръчката.
Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора, без ДДС.Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника: -банкова гаранция в полза на ТП „ ДЛС Балчик”; -парична сума, вносима по сметка на ТП „ ДЛС Балчик” IBAN IBAN: BG17UNCR75271044289715, BIC: UNCRBGSF, при Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД или -застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да е посочен като трето ползващо лице по тази застраховка. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

административната сграда на ТП " ДЛС Балчик" гр. Балчик, ул. " Черно море" № 9, ет.2

Получените в срок оферти се отварят в публично заседание от нарочно назначена комисия на Възложителя. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, техни пълномощници и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


2020г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От процедурата се отстранява:
1. Участник, в случаите по чл.54, ал.1 от ЗОП. Информацията, относно липсата или наличието на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП се декларира чрез попълване на съответната информация в ЕЕДОП, част III, раздел А, Б, В и Г;
2.Участник, за когото е приложима забраната на чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮЛДРСТЛТДС. Участникът декларира наличието/ липсата на посочените обстоятелства като попълва Образец ЕЕДОП, част III, раздел Г;
3.Участници, които са свързани лица по смисъла на §1, т.13 и 14 от ДР на ЗППЦК. Участникът декларира наличие/ липса на посочените обстоятелства като попълва Образец ЕЕДОП, част III, раздел Г;
4. Участник, чиято оферта не отговаря на предварително обявените условия или не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП;
5. Участник, който не отговаря на критериите за подбор;
6. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.69, от ЗПКОНПИ - декрарира в ЕЕДОП.
7.Отстранява се участник, който участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и представя самостоятелна оферта.
8.Отстранява се участник, който участва в две или повече обединения, които са участници по настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, който преди подписването му е длъжен да представи: а) документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в посочения от възложителя в размер и при обявените условия (оригинал); б) за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция ”Главна инспекция на труда”; в) регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; г) доказателства за изпълнена доставка с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата - под формата на удостоверение или друго доказателство за изпълнена дейност, издадено от получателя или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката;
Допълнителна информация по чл. 104, ал.2 от ЗОП Възложителят уведомява всички заинтересовани лица, че действията на комисията ще се извършват в последователността, посочена в чл. 61 от ППЗОП ( отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалби могат да се подава в 10-дневен срок от:
1.изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата;
2. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
3. получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва