Деловодна информация
02711ТП ДЛС БАЛЧИК
И-232 03/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
03/09/2019 (дд/мм/гггг)
02711-2019-0113 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК ТП ПРИ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 2016174120130
ул. Черно море № 9
Балчик BG332 9600 България
инж. Радослав Радев - заместник директор +359 57973223
dls.balchik@dpshumen.bg +359 57972039

Интернет адрес/и

http://dlsbalchik.sidp.bg/

http://dlsbalchik.sidp.bg/tp10/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

ловно и горско стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка чрез покупка по заявка на резервни части за служебни МПС на ТП „ ДЛС Балчик”
34913000      
Доставки

Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества фабрично нови резервни части за МПС, собственост на ТП "ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП Шумен за МПС, посочени по марка, модел, вид гориво, година на първа регистрация, № на рама, обем на двигател и максимална мощност съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията.
Срок на договора – 12 месеца, считано от дата на сключване на договора, или до изчерпване на финансовия ресурс от 25000.00лв.без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. Сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такава
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
25000.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34913000      
34300000      
34312000      
34320000      
34322000      
34411000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

„ Ремонтна работилница”, находяща се в гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 81, общ. Балчик, обл. Добрич

Периодична доставка чрез покупка по заявка на фабрично нови резервни части за МПС, собственост на ТП "ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП Шумен за МПС - марка ВАЗ Нива 21213, Нива 21214, УАЗ 3303, УАЗ 2206, УАЗ Хънтър 31514, Тойота HILUX, Ван Санг Йонг Родиус, Опел Инсигния, Сузуки Гранд Витара, Рено Рапид, Ленд Ровър Дефендър 90, мотопеди Сънсто Ерома 50 и Шенк Ги, посочени по марка, модел, вид гориво, година на първа регистрация, № на рама, обем на двигател и максимална мощност съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Резервните части предмет на доставката трябва да са фабрично нови, неупотребявани, без скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, съответстващи на изискванията на производителя на посочените МПС.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поради невъзможност да се публикува цялата относима информация Възложителят уведомява всички заинтересовани, че свободен и неограничен безплатен достъп до документацията се предоставя на интернет адреса на Възложителя, посочен в Раздел I, подраздел "Адрес на профил на купувача"
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 115-281729 (напр. 2015/S 123-123456)   и  916638 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
15       „Доставка чрез покупка по заявка на резервни части за служебни МПС на ТП „ ДЛС Балчик”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

02/09/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕТ МЕЗДРЕА - МИТКО КИРКОВ 816005170
област Враца, община Мездра, град Мездра -3100, ул. „ Стефан Стамболов” № 8
Мездра BG313 3100 България
mezdrea@abv.bg +359 889624050
+359 889624050
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

25000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Свободен и неограничен безплатен достъп до документацията за участие се предоставя на всички заинтересовани, включително и на АОП, на интернет адреса на Възложителя, посочен в Раздел I, подраздел "Адрес на профил на купувача"

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/09/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва