Информация за преписката

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/
Номер: 00496-2019-0043
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/operativni-programi
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на копирна хартия и канцеларски материали“. Обособена позиция 1 – „Доставка на копирна хартия: бяла копирна хартия и цветна копирна хартия“; Обособена позиция 2 – „Доставка на канцеларски материали: DVD – R диск, CD – R диск Flash памет 32GB, Химикалки, Автоматичен молив с гума, Телбод, Телчета за телбод, Перфоратор, Калкулатор, текстмаркер, разделители, куб бели листа, листчета самозалепващи, коректор, лепило, бадж, регистър за инструктаж и регистър за болнични, фолио за ламиниране, флипчарт листа и графити; Обособена позиция 3 – „Доставка на канцеларски материали: класьори за документи, папки за документи, папки джоб за документи, кашони за архивиране и кламери. Обособена позиция 3 е запазена обществена поръчка на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   916197   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2019 17.06.2019
2   916233   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2019 17.06.2019
3   940658   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.10.2019 28.10.2019
4   951151   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.12.2019 23.12.2019
5   951158   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.12.2019 23.12.2019
6   951161   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.12.2019 23.12.2019