Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2018-0055
Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P
Процедура: Открита процедура
Описание: Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект, в съответствие със задание за проектиране (приложение №8 от документацията за обществената поръчка) и упражняване на авторски надзор за извършване на ремонт на два резервоара за съхранение на гориво за реактивни двигатели (JET), всеки по 5 000 м3, с обща вместимост 10 000 м3. Проектът е част от Пакет от способности СР 9А0995 „Вместимости за горива за летища на НАТО“ във военно формирование 42 700 – Сливен и е финансиран изцяло от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/01/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   884905   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.12.2018 27.12.2018
2   884906   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.12.2018 27.12.2018
3   886452   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.01.2019 07.01.2019
4   921069   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2019 12.07.2019