Деловодна информация
00164главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"
21-38-378 20/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
20/12/2018 (дд/мм/гггг)
00164-2018-0055 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на отбраната 000695324
ул. „Дякон Игнатий” № 3
София BG411 1092 България
инж. Зорница Батева +359 35929220749
z.bateva@mod.bg +359 35929880611

Интернет адрес/и

https://www.mod.bg/bg/

https://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Министерство на отбраната 000695324
ул. „Дякон Игнатий” № 3
София 00 1092 България
инж. Зорница Батева +359 35929220749
z.bateva@mod.bg +359 35929880611

Интернет адрес/и

https://www.mod.bg/bg/

https://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране и авторски надзор за Проект 3PL31002 – Ремонт на резервоари за съхранение на горива по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) 21-38-378
71240000      
Услуги

Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект, в съответствие със задание за проектиране (приложение №8 от документацията за обществената поръчка) и упражняване на авторски надзор за извършване на ремонт на два резервоара за съхранение на гориво за реактивни двигатели (JET), всеки по 5 000 м3, с обща вместимост 10 000 м3.
Проектът е част от Пакет от способности СР 9А0995 „Вместимости за горива за летища на НАТО“ във военно формирование 42 700 – Сливен и е финансиран изцяло от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
730000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

Войскови район (ВР) 1796 – Сливен

Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект, в съответствие със задание за проектиране (приложение №8 от документацията за обществената поръчка) и упражняване на авторски надзор за извършване на ремонт на два резервоара за съхранение на гориво за реактивни двигатели (JET), всеки по 5 000 м3, с обща вместимост 10 000 м3.
Проектът е част от Пакет от способности СР 9А0995 „Вместимости за горива за летища на НАТО“ във военно формирование 42 700 – Сливен и е финансиран изцяло от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding).
Критериите по-долу
 
ДА ТП1-Професионална компетентност на проектантите    40
ТП2-Организация за изпълнение на проектирането    30
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
730000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за проектант във връзка с чл. 171, ал.1 от ЗУТ и чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (НУРЗЗПС).
Изискването се декларира в Част IV, Раздел „Б“ на е-ЕЕДОП.
Участникът доказва изискването чрез представяне на копие на застрахователната полица за валидна застраховка „Професионална отговорност“ за проектант на строежи първа категория съгласно чл. 2, ал.1, т.1 от НУРЗЗПС. Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентен документ, издаден от съответния орган в държавата, в която са установени (документът се представя в превод на български език).
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, застраховка „Професионална отговорност“ следва да имат членовете на обединението, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случаите, когато участник е декларирал, че ще използва подизпълнители, то те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
В случай че участникът се позовава на капацитета на трети лица по отношение на този критерии, то те трябва да отговарят на условието да притежават застраховка „Професионална отговорност“ и да не са налице основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 65, ал. 4 от ЗОП.


Участникът следва бъде застрахован със застраховка „Професионална отговорност“ с минимална застрахователна сума по полицата 300 000 лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходни дейности“ следва да се разбира проектиране u авторски надзор на складове/съоръжения за горива или складове/съоръжения за гориво-смазочни материали, с капацитет над 1 000 кубични метра.
Изискването се декларира в Част IV, Раздел „В“ на е-ЕЕДОП чрез попълване на описание, стойности, дати и получатели на услугата.
Изискването се доказва чрез представяне на списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Доказателство за извършените услуги, удостоверяващо съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участника определен за изпълнител преди сключване на договора за обществената поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, или при изискване от възложителя на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, по всяко време, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискването се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
В случай че участникът се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критерия за технически и професионални възможности, то на основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


Участникът да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се изпълни поръчката, включващо представяне на гаранция, застраховка "Професионална отговорност", удостоверения за проектантска правоспособност, освобождаване от ДДС, правата и задълженията на страните, сроковете за изпълнение и начина на плащане и други, са съгласно проекта на договор от документацията за обществената поръчка. Плащанията се извършват след приемане на изпълнените дейности съгласно проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/01/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Заявки за присъствие се подават до лицето за контакт по процедурата до един час преди провеждане на заседанието.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

-Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта като не се допускат варианти.
-Всички документи трябва да бъдат на български език.
-Участникът трябва да поддържа офертата си валидна за срок от 6 месеца, считано от датата на получаване на офертата.
-Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е максимална и не може да бъде превишавана.
Основания за отстраняване от процедурата са, както следва:
-обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП (декларират се в част III, раздели А, Б и В на ЕЕДОП и когато е приложимо, представяне на доказателства за надеждност по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП);
-обстоятелства по чл.327б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (декларира се в част III, раздел Г на ЕЕДОП) и липса на декларация по чл. 327, ал. 1 (декларация по образец - приложение №3 от документацията);
-обстоятелства по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен при наличие на изключения по чл. 4 от закона (декларира се в част III, раздел Г на ЕЕДОП);
-обстоятелство по чл. 107 от ЗОП (декларира се в част III, раздел Г на ЕЕДОП);
-ограничения след освобождаване от висша публична длъжност съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (декларира се в част III, раздел Г на ЕЕДОП).
-посочване на цени в техническото предложение;
-представяне на вариантност на офертата;
-представяне на документи с невярно съдържание или документи, които не отговарят на образците в настоящата документация;
-предложена цена за изпълнение на поръчката, по-висока от посочената прогнозна стойност;
-неудължаване на срока за валидност на офертата след покана от страна на възложителя или предлагане на по-кратък срок на валидност от посочения документацията;
-неизпълнение на изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП.
Участникът декларира липсата на основания за отстраняване чрез предоставяне ЕЕДОП единствено в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД (във формат PDF, подписан с електронен подпис) по образец, в съотвествие с указанията за попълването и представянето му в Раздел II от документацията за обществената поръчка.
Участникът избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 % от стойността на договора, без включен ДДС, представена в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя съгласно изискванията на Приложение № 7.1 от документацията.
При сключване на договора за обществената поръчка изпълнителят следва да поиска освобождаване от ДДС по реда на чл. 173, ал. 1 и ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност на основание Споразумение относно статута на Организацията на Северноатлантическия договор, националните представители и международните служители, ратифицирано със закон, обнародван в ДВ, бр. 83/24.09.2004 г. обн., ДВ, бр. 105/30.11.2004 г.
При желание от страна на заинтересованите лица в обществената поръчка може да бъде организиран оглед на обектите. Условията за участие в огледа са съгласно Раздел I, т. 8 от документацията за обществената поръчка.
Срокът за подаване на оферти е съобразен с разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от ЗОП.
*Участието в огледа не е задължително за изготвяне на офертата.
Нормативните документи на НАТО, упоменати в заданиeтo за проектиране, не се разпространяват и не са приложени към настоящата документация с оглед спецификата и конфиденциалния си характер. Същите са необходими на етап изпълнение на договора. Въпреки това, възложителят предоставя възможност на участниците при желание от тяхна страна, отправено към лицата за контакт по процедурата, да се запознаят с документите на НАТО (на английски език) на място на адреса на Възложителя.
* Участникът може да се запознае подробно с документите по процедурата в Профила на купувача на интернет страницата на МО: http://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва