Деловодна информация
00164главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"
21-38-378 04/01/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
04/01/2019 (дд/мм/гггг)
00164-2018-0055 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

1 04/01/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Министерство на отбраната 000695324
ул. „Дякон Игнатий” № 3
София BG411 1092 България
инж. Зорница Батева +359 35929220749
z.bateva@mod.bg +359 35929880611

Интернет адрес/и

https://www.mod.bg/bg/

https://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
168 19/12/2018 (дд/мм/гггг)
21-38-378
00164-2018-0055

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да се подава в 10-дневен срок съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.


04/01/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Министерство на отбраната 000695324
ул. „Дякон Игнатий” № 3
София BG411 1092 Гвинея Бисау
инж. Зорница Батева +359 35929220749
z.bateva@mod.bg +359 35929880611

Интернет адрес/и

https://www.mod.bg/bg/

https://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ПРОЕКТ 3PL31002 – РЕМОНТ НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГОРИВА ПО ПРОГРАМАТА НА НАТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА (NSIP) 21-38-378
71240000      
Услуги

Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект, в съответствие със задание за проектиране (приложение №8 от документацията за обществената поръчка) и упражняване на авторски надзор за извършване на ремонт на два резервоара за съхранение на гориво за реактивни двигатели (JET), всеки по 5 000 м3, с обща вместимост 10 000 м3.
Проектът е част от Пакет от способности СР 9А0995 „Вместимости за горива за летища на НАТО“ във военно формирование 42 700 – Сливен и е финансиран изцяло от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding).
Раздел VI: Допълнителна информация
04/01/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 884905 (година и номер на документа)
2018/S 247-569508 (напр. 2015/S 123-123456)   884905
20/12/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
08/01/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
29/01/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
09/01/2019 (дд/мм/гггг)
14:00
30/01/2019 (дд/мм/гггг)
14:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва