Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Търговище към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2018-0148
Адрес на профила на купувача: http://dgstargovishte.sidp.bg/torove/
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка чрез закупуване на торове за селскостопанска дейност на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, които да отговарят на поставенте изисквания от възложителя и посочените в „Техническата спецификация“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/12/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   879519   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.11.2018 21.11.2018
2   879529   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.11.2018 21.11.2018
3   879604   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         21.11.2018 21.11.2018
4   884733   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.12.2018 19.12.2018