Деловодна информация
02711ТП ДГС Търговище
3383 21/11/2018 (дд/мм/гггг)
не
02711-2018-0148 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение ТП ДГС Търговище към СИДП ДП гр.Шумен 2016174120179
бул. Цар Освободител № 22
Търговище BG334 7700 България
Александър Керманов +359 60164850
dgs.targovishte@dpshumen.bg +359 60164850

Интернет адрес/и

http://dgstargovishte.sidp.bg/

http://dgstargovishte.sidp.bg/torove/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dgstargovishte.sidp.bg/torove/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско и ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на торове, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Търговище” гр. Търговище”
24000000      
Доставки

Доставка чрез закупуване на торове за селскостопанска дейност на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, които да отговарят на поставенте изисквания от възложителя и посочените в „Техническата спецификация“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24410000      
24440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Държавен горски разсадник "Баячево" в обсега на дейност на ТП "ДГС Търговище" с адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, с. Баячево

Доставка на торове, съгласно техническата спецификация за нуждите на ТП "ДГС Търговище" гр. Търговище, като доставените продукти да бъдат в опаковки, разфасовки и общи количества както следва:
1. Троен суперфосфат да бъде в опаковки, разфасовки и количества:
- двупластови торби (полипропилен/ полиетилен „или еквивалентно/и“) с маса на продукта от 50 кг и общо количество за доставка от 1 000 кг;
2. Амониевият нитрат да бъде в опаковки, разфасовки и количества:
- двупластови торби (полипропилен/ полиетилен „или еквивалентно/и“) с маса на продукта от 50 кг и общо количество за доставка от 2 000 кг;
3. Калиев сулфат да бъде в опаковки, разфасовки и количества:
- двупластови торби (полипропилен/ полиетилен „или еквивалентно/и“) с маса на продукта от 50 кг и общо количество за доставка от 1 000 кг.;
4. Водоразтворим N-P-K да бъде в опаковки, разфасовки и количества:
- двупластови торби (полипропилен/ полиетилен „или еквивалентно/и“) с маса на продукта от 50 кг или 25 кг.и общо количество за доставка от 500 кг.
5. Дългодействащи от 12 до 14 месеца (депо) торове за контейнерно производство да бъде в опаковки, разфасовки и количества:
- двупластови торби (полипропилен/ полиетилен „или еквивалентно/и“) с маса на продукта от 25 кг и общо количество за доставка от 50 кг.
Възложитеря може да заплати общо в размер до 5000 лв. без ДДС
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, доказващ се чрез посочване в еЕЕДОП за вписването на същия в съответния професионален регистър във връзка с предмета на поръчката, а за чуждестранните лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. За удостоверяване на обстоятелството, Икономическият оператор (участникът) следва да попълни информацията в Част IV Критерии за подбор и раздел „А: Годност“ в точка „Вписване в съответния професионален регисър“ И електронния единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – намиращ се под наименованието „espd-request“ в документацията или на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя такъв критерии

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се поставя такъв критерии

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставките (поръчките) да се извършават след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя в срок до 3 (три) работни дни, след получаване на същата от страна на Изпълнителя и съгласно условията на проекта на договора. Заплащането ще се извършва въз основа на ед. цена в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото пред. на участника, като същите са постоянни и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора. Плащанията ще се извършват по банков път по сметката на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни след извършена доставка и пр. на фактура от страна на Изпълнителя и след пр. на доставките без забележки и/или рекламации, обстоятелство удостоверено с приемо-предав. пр. (или соркова разпизка), подписана от стр. по договора. Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111 и сл. от ЗОП, в размер на 5% от общата ст. на поръчката, се внася, респ. се пр. след като участникът беде определен за изпълнител на поръчката преди сключване на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/12/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/12/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда наТП „ДГС Търговище” гр. Търговище, бул.”Цар Освободител” №22

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


01.11.2019 г. - 30.11.2019 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54 ал. 1 , чл. 55 ал. 1, т. 1, 3, 4 и т. 5, чл. 107 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:
* участници - свързани лица по смисъла на §.2, т.45 от ДР на ЗОП;
*участник, който не е посочил единична цена на някои от изброените в "ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ" артикули към настоящата обществена поръчка;
* участник, който не е посочил единична за 1 кг. в български лева без ДДС на някой от изброените в „техническата спецификация” артикули;
* участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
* участник, за когото след изтичане на срока по §.14 от ПЗР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към доставките, предмет на поръчката, както следва:
а)относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;
Интернет адрес: www.nap.bg
б) относно задълженията, свързани със зцакрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул."Триадица" № 2
телефон: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва