Деловодна информация
02711ТП ДГС Търговище
3384 21/11/2018 (дд/мм/гггг)
не
02711-2018-0148 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

262 21/11/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Териториално поделение ТП ДГС Търговище към СИДП ДП гр.Шумен 2016174120179
бул. Цар Освободител № 22
Търговище BG334 7700 България
Александър Керманов +359 60164850
dgs.targovishte@dpshumen.bg +359 60164850

Интернет адрес/и

http://dgstargovishte.sidp.bg/

http://dgstargovishte.sidp.bg/torove/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
261 21/11/2018 (дд/мм/гггг)
02711-2018-0148

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

На основание чл. 179, ал. 1 от ЗОП Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - в 10-дневен срок.


21/11/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Стела Иванова Атанасова Директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Териториално поделение ТП ДГС Търговище към СИДП ДП гр.Шумен 2016174120179
бул. Цар Освободител № 22
Търговище BG334 7700 България
Александър Керманов +359 60164850
dgs.targovishte@dpshumen.bg +359 60164850

Интернет адрес/и

http://dgstargovishte.sidp.bg/

http://dgstargovishte.sidp.bg/torove/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на торове, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Търговище” гр. Търговище“
24000000      
Доставки

Доставка чрез закупуване на торове за селскостопанска дейност на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, които да отговарят на поставенте изисквания от възложителя и посочените в „Техническата спецификация“.
Раздел VI: Допълнителна информация
21/11/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   879519
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
16/12/2018 (дд/мм/гггг)
10:00
17/12/2018 (дд/мм/гггг)
10:00На основание чл. 179, ал. 1 от ЗОП Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва