Информация за преписката

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново
Номер: 00530-2018-0087
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3722
Процедура: Публично състезание
Описание: „Услуги по поддържане и ремонт на електрическите инсталации в сгради, стопанисвани от ТД на НАП Велико Търново и офиси на НАП Враца, Габрово, Ловеч и Плевен, на обособени позиции от № 1 до № 5“. Изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката се извършва след подаване на заявка от страна на Възложителя, чрез координатора по договора, на посочени от Изпълнителя в техническото му предложение e-mail, fax, или телефон.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/10/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   867156   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.09.2018 12.09.2018
2   867157   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.09.2018 12.09.2018
3   874695   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.10.2018 23.10.2018
4   884983   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.12.2018 20.12.2018