Информация за преписката

Възложител: Столична община
Номер: 00087-2018-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile%20
Процедура: Открита процедура
Описание: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Основни компоненти, които ще се изпълняват по проекта: 1.Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 2. 2.Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 4. Задача 1. Изработване на стратегия за кампанията Задача 2. Организиране на събития Задача 3. Организиране и провеждане на информационна кампания Задача 4. Мерки за визуализация по време на строителството Задача 5. Медиен мониторинг
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/04/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   823694   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.01.2018 г.  12.01.2018 г. 
2   823698   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     10.01.2018 г.  12.01.2018 г. 
3   830626   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.02.2018 г.  22.02.2018 г. 
4   835286   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.03.2018 г.  19.03.2018 г. 
5   845512   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2018 г.  08.05.2018 г.