Деловодна информация
00087
 
да
да
10/01/2018 (дд/мм/гггг)
00087-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки

Обявление за поръчка
НЕ
 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
ул. Московска 33
София BG411 1000 България
Даниела Младенова +359 29377252
dmitkova@sofia.bg +359 29377324

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile%20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация  5 9

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)  15
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=81235&companyId=20779
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Столична община 000696327
ул.Париж 3
София BG411 1000 България
Даниела Младенова +359 29377252
dmitkova@sofia.bg +359 29377324

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile%20

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Столична община 000696327
ул. Московска 33
София BG411 1000 България
Отдел Деловодно обслужване, архив и ГРАО -фронт офис +359 29377592
dmitkova@sofia.bg +359 29811028

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile%20

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София”
79952000      
II.1.3) Вид на поръчка Услуги

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
Основни компоненти, които ще се изпълняват по проекта:
1.Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 2.
2.Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 4.
Задача 1. Изработване на стратегия за кампанията
Задача 2. Организиране на събития
Задача 3. Организиране и провеждане на информационна кампания
Задача 4. Мерки за визуализация по време на строителството
Задача 5. Медиен мониторинг
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 6 9
58000      BGN
(за рамкови споразумения – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) 10
 (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или

/

които са взети предвид(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
Основни компоненти, които ще се изпълняват по проекта:
1.Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 2.
2.Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 4.
Задача 1. Изработване на стратегия за кампанията
Задача 2. Организиране на събития
Задача 3. Организиране и провеждане на информационна кампания
Задача 4. Мерки за визуализация по време на строителството
Задача 5. Медиен мониторинг
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
58000      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
24
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
да
проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София” по ОП „Региони в растеж“ 2014- 2020

Офертите ще бъдат отворени на 15.02.2018 г. от 11:00 часа в сградата на ул. Париж №3 на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълном. представители, както и представители на средствата за масово уведомяване.
Офертата трябва да бъде валидна 6 месеца.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1.Участникът да има опит в изпълнението на услуги, сходни с предмета на поръчката. През последните 3 /три/ години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил или участвал в изпълнението на дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.Заб.: Под дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката следва да се разбира - услуги по изработване на печатни/презентационни/ информационни/рекламни материали и/или услуги по организиране и провеждане на публични прояви/събития/кампании/обществени мероприятия/интернет кампании и/или организиране на публикации/репортажи в медиите.2.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 (или еквивалентен) с обхват, приложим към предмета на поръчката.
Продължава в т. VI.3.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
(Само в случай на поръчки за определени здравни, социални и културни услуги, обхванати от член 77 от Директива 2014/24/ЕС)
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия
НЕ


1. Изпълнението на поръчката започва след осигуряване на финансиране.
2. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от датата на уведомяване от страна на Възложителя, за осигурено финансиране, но не по-късно от крайният срок за изпълнение на проекта.
3. Гаранцията за изпъл.е 3% от стойността на договора безДДС, в една от след.форми:
3.1.платежно нареждане
3.2.банкова гаранция
3.3. застраховкакоято обезпечава изпълнението.
4.Изпълнителят представя задължително и гаранция в размер на авансово получената сума
5.Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който Възложителят разполага. Участник, предложил цена за изпълнение, надвишаваща прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 8
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание 5 10 14

Открита процедура 8

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки 

НЕ

IV.1.10) Определяне на националните правила, приложими към процедурата: 8


1.За участн.в процедурата не следва да са налице обстоят.по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т. 4 от ЗОП. 2.За участн. не следва да са на лице основания по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен ако са приложими изкл. по чл. 4 от същия закон), като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.3.За участникът не следва да са лице основания по чл. 22 от ЗПУКИ като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 5 10

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 5
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante) 10

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 5
Срок за получаване на заявления за интерес14 

14/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1 5  BG

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, възложена чрез обявление за предварителна информация 10

НЕ
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 5 8

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продълж. от III. 1.4. Изискв. по т.1 се доказва с предст. на списък на услугите, с предмет идентичен или сходен с предмета на общест. поръчка, изпълнени от участника през последните 3г, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите (периода на изпълнение) и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.2. Изискв. по т. 2 се доказва с представяне на копие на сертификат. Докум. се предств. при условията на чл. 67, ал.5 и ал. 6 от ЗОП. Общ. поръчка се възлага въз основа на иконом.най-изгодната оферта с критерии за възлагане "оптимално съотношение качество/цена" при след. показатели:1.Техническа оценка на офертата- с тежест в КО- 60 т. в т.ч. „Организ. на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”- 50 т. и Проф. компет. на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ - 10 т. и 2.Финансова оценка на офертата (ФО)- с тежест в КО-40 т.

VI.4) Процедури по обжалване  5 8 10

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 ал. 1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/01/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва