Деловодна информация
00087
 
да
да
19/02/2018 (дд/мм/гггг)
00087-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

СОА18-РД93-28 16/02/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Столична община 000696327
ул. Московска 33
София BG411 1000 България
Даниела Младенова +359 29377252
dmitkova@sofia.bg +359 29377324

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=81235&companyId=20779


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
СОА18-РД93-4 08/01/2018 (дд/мм/гггг)
00087-2018-0004

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 12, т. ___ от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП


19/02/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Евгени Иванов Крусев Зам. Кмет на Столична Община, Възложител съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г.

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Столична община 000696327
ул. Московска 33
София BG411 1000 България
Даниела Младенова +359 29377252
dmitkova@sofia.bg +359 29377324

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=81235&companyId=20779

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София”
79952000      
Услуги

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
Основни компоненти, които ще се изпълняват по проекта:
1.Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 2.
2.Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 4.
Задача 1. Изработване на стратегия за кампанията
Задача 2. Организиране на събития
Задача 3. Организиране и провеждане на информационна кампания
Задача 4. Мерки за визуализация по време на строителството
Задача 5. Медиен мониторинг
Раздел VI: Допълнителна информация
19/02/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 823698 (година и номер на документа)
2018/S 008-014439 (напр. 2015/S 123-123456)   823698
10/01/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на завления за участие
14/02/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
09/03/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
II.2.14

Офертите ще бъдат отворени на 15.02.2018 г. от 11:00 часа в сградата на ул. Париж №3 на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълном. представители, както и представители на средствата за масово уведомяване.
Офертата трябва да бъде валидна 6 месеца.

Офертите ще бъдат отворени на 12.03.2018 г. от 11:00 часа в сградата на ул. Париж №3 на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълном. представители, както и представители на средствата за масово уведомяване.
Офертата трябва да бъде валидна 6 месеца.Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва