Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2017-0007
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/16_OTP
Процедура: Открита процедура
Описание: Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух /ККАВ/ се регламентира със заповед на Министъра на околната среда и водите №66/28.01.2013 г. В обхвата на заповедта са включени дейностите по ККАВ, изпълнението на които се осъществява чрез използването на газанализаторна автоматична апаратура, разположена в стационарни и мобилни измервателни автоматични станции, а също така и в OPSIS-системите (разположени по Долен Дунав, Бургас, с.Ръжена, Старозагорска област). За нормалното функциониране на гореописаната апаратура, от значение е осигуряването на сервизно обслужване, включваща и периодичната смяна на консумативи. В инструкциите за работа с отделните видове апарати, производителите правят предписания за видовете консумативи и периодичността на тяхната смяна. Такива изисквания съществуват и в европейските норми, въведени като БДС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/11/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   808445   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.10.2017 09.10.2017
2   808446   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2017 09.10.2017
3   841005   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.04.2018 10.04.2018