Деловодна информация
00740
979 04/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
04/04/2018 (дд/мм/гггг)
00740-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III 136
София BG411 1618 България
Красимир Аврамов +359 29406432
k.avramov@eea.governemnt.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/16_OTP


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол
31000000      
Доставки

Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух /ККАВ/ се регламентира със заповед на Министъра на околната среда и водите №66/28.01.2013 г. В обхвата на заповедта са включени дейностите по ККАВ, изпълнението на които се осъществява чрез използването на газанализаторна автоматична апаратура, разположена в стационарни и мобилни измервателни автоматични станции, а също така и в OPSIS-системите (разположени по Долен Дунав, Бургас, с.Ръжена, Старозагорска област).
За нормалното функциониране на гореописаната апаратура, от значение е осигуряването на сервизно обслужване, включваща и периодичната смяна на консумативи. В инструкциите за работа с отделните видове апарати, производителите правят предписания за видовете консумативи и периодичността на тяхната смяна. Такива изисквания съществуват и в европейските норми, въведени като БДС.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
299253      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатор THERMO SHARP 5040 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Поръчката е с място на изпълнение франко склада на Централна лаборатория София, сграда на ИАОС, 1618, бул. „Цар Борис III“,№ 136
Поръчката е с място на изпълнение франко склада на Централна лаборатор

Доставка на консумативи за анализатор THERMO SHARP 5040 - Сервизен кит помпа (5 бр. в комплект)-7 бр
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори THERMO SCIENTIFIC, Модели 42I, 43I, 48I, 49I и 1160 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, ИАОС, бул. "Цар Борис III" №136

Доставка на консумативи за анализатори THERMO SCIENTIFIC, Модели 42I, 43I, 48I, 49I и 1160: Кварцов скрубер (NO) - 10бр; Кит за помпа, KNF (N86) (SO2) -10 бр; Кит за помпа, KNF (N86) (CO)-10 бр; Излъчвател I-R (CO) - 2 бр; Корелационен филтър (CO) - 2 бр;Нулев скрубер вътрешен - 1 бр; Кит за помпа, SK688 - 10 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори HORIBA, Модели APSA-370, APNA-370, APMA-370, APOA-370, APHA-360 и APDA-371 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №136, ИАОС

Доставка на консумативи за анализатори HORIBA, Модели APSA-370, APNA-370, APMA-370, APOA-370, APHA-360 и APDA-371: Сервизен комплект консумативи за анализатор APSA – 370 включващ:Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия
Комплект мембрани за двуглава помпа – 2 бр., Скрубер ESU – 1 бр., Въздушен филтър 0,3µm – 1 бр. , Пълнеж активен въглен,200ml – 1бр., Ксенонова лампа – 1 бр. - общо комплекти 12 бр;
Сервизен комплект консумативи за анализатор APNA – 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия; Комплект мембрани за двуглава помпа – 2 бр.; Катализатор Деозонатор DO – 1 бр.; Въздушен филтър 0,3µm – 1 бр.; Пълнеж активен въглен,200ml – 1бр.; Пълнеж силикагел, 200ml – 1 бр.; Катализатор NO2 – NO – 1 бр.; Мисткепчър ВАА – 1 бр. - общо 12 бр комплекта;
Сервизен комплект консумативи за анализатор APMA – 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия; Комплект мембрани за едноглава помпа – 1 бр.; Пълнеж за катализатор СО – 1 бр.;Мисткепчър В
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори за бензен Syntech Spectras BTX, модел GC 855 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №136, ИАОС

Доставка на консумативи за анализатори за бензен Syntech Spectras BTX, модел GC 855 - Комплект филтри за носещ газ - 3 бр; Преконцентрационна тръбичка - 3 бр; PID лампа - 3 бр; Входен филтър (PTFE25 Teflon filter kit ), оп.25 бр. - 3 бр.;10 – канален клапан (10-port valve) - 3 бр; Ротор (10-port valve) - 3 бр; PID детектор (head) - 3 бр
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори ENVIRONNEMENT S.A., модел VOC 72M, MIR 9R0K и MP101M 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. "Цар Борис III" №136, ИАОС

Доставка на консумативи за анализатори ENVIRONNEMENT S.A., модел VOC 72M, MIR 9R0K и MP101M - Сервизен комплект консумативи за ализатор VOC 72M включващ: 5 µm syringe filter 25 mm dia – 6 бр., Kit for KNF Pump V02-0199 – 1 бр.,Fan filter (92x92) – 2 бр.,SET TRAP – 1 бр., MANTENANCE KIT for COOLING PUMP – 1 бр. - общо 4 бр.; Сервизен комплект консумативи за анализатор MIR 9R-К включващ: Входен филтър 25mm, 5µm – 10бр., Кит за помпа – 1 бр., Прахов филтър – 2 бр. - 1 брой; Филтърна лента - 2 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за ДОАС системи, модели (AR500/520, ML9850, ML9830) и анализатори за прах OPSIS, модел SM200 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №136

Доставка на консумативи за ДОАС системи, модели (AR500/520, ML9850, ML9830) и анализатори за прах OPSIS, модел SM200 - Сервизен комплект консумативи (клапани, мембрани, у-ния, филтър влага)-7 бр.;Ксенонова лампа тип А - 2 бр.;Ксенонова лампа тип В-3бр.;Сервизен комплект за SO2 ML9850-2бр.;U-V лампа-3бр.;Сервизен комплект за H2S ML9850 с конвектор и скрубер за SO2-1бр.;Сервизен комплект за CO ML9830-1бр.;
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за газанализатор TELEDYNE, модели T803 и API 200EH 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №136

Доставка на консумативи за газанализатор TELEDYNE, модели T803 и API 200EH - Сервизен комплект консумативи за анализатор T803 включващ:Синтеред филтър – 1 бр.,О-ринг – 1 бр.,Кит за помпа, PU20 – 1 бр. - 1 бр.;Сервизен комплект консумативи за анализатор API 200EH включващ:Комплект филтри (DFU filter,sintered filters) – 1бр.,Консумативи за помпа – 1 бр.,Молибденов пълнител за конвертираща пещ – 1 бр.,Нагревател за конвертираща пещ – 1 бр - 2 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори MLU, модели 100А/101А и 200А/201А 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №136

Доставка на консумативи за анализатори MLU, модели 100А/101А и 200А/201А - Сервизен комплект - детекторен кит SO2/H2S 100A/101A включващ:UV филтър (рестриктор) 214nm,UV детектор комплект - 2 бр.;Сервизен комплект - детекторен кит NO/NOX/NH3 200A/201A включващ:Вакум помпа – 1 бр.,Кикер за разделяне на газове – 1 бр,Нагревател за оптичната камерата на PMT – 1 бр, Орифиси за конвертор 10 milsa - 1 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори за емисионен контрол, модели ECOPHYSICS, JUM, SICK, ANALITICA STRUMENTI, ORION 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №136

Доставка на консумативи за анализатори за емисионен контрол, модели ECOPHYSICS, JUM, SICK, ANALITICA STRUMENTI, ORION - Комплект термо съпротивление с кабел за помпа N012.11 - 3бр.;Сервизен кит за помпа N024АТ/ST - 6 бр.;Сензор за налягане PRESET&BYCO - 3бр.;Сервизен кит за помпа (комплект): Мембрани и клапан за вакуум помпа – Пре-филтър - Абсорбер 1-Абсорбер 2- Де - NOx оксифилтър – Силенциатор за помпа - 3бр.;Конвертор кертидж NOx-3 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 194-397675 (напр. 2015/S 123-123456)   и  808446 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3549    1, 2, 9   Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/03/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Oрион инвайърмент ООД 200616325
бул. Драган Цанков 36
София BG411 1040 България
info@orion-environment.bg +359 29712146
https://www.orion-environment.bg/ +359 2733196
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
53641      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

53632      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3550    3   Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/03/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЦЕ ЦЕ ЕС - България ООД 040329224
бул. Константин Величков 149-151
София BG411 1309 България
ccsbg@ccsbg.com +359 28220186
http://www.ccsbg.com/ +359 28220106
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
136605      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

136605      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3548    4, 6, 7   Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/03/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Лабконсулт 131086888
ул. Андрей Ляпчев 66
София BG411 1000 България
office@labconsult.bg +359 29743048
http://www.labconsult.bg/ +359 29743048
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
82184      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

82184      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3552    5   Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/03/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Лабексперт 175194011
Ботевградско шосе №268, ет. 3, офис 8
София BG411 1000 България
sales@labexpert.bg +359 28750221
http://www.labexpert.bg/ +359 29753860
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
11620      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

11582      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3558    8   Доставка на консумативи за анализатори MLU, модели 100А/101А и 200А/201А
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

20/03/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Софилко ООД 040762738
бул. Вардар бл. 65
София BG411 1330 България
office@sophilco.com +359 29290131
http://www.sophilco.com/ +359 29291915
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
15950      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

15250      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/04/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва